Решение № 1223 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1223
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 от
Закона за общинската собственост и чл.24 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 год.)
                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Предоставя под наем на “Сдружение на ловците и риболовците-Димитровград” помещение на ул.Цар Симеон № 9, гр.Димитровград, с площ от 147 кв.м, при месечна наемна цена – 0,54 лв./кв.м, съгласно определените с Решение № 646/2005 год. на ОбС, за срок от 10 години;
2.     Всички разходи, свързани с преустройството и текущата поддръжка на имота, са за сметка на наемателя;
3.     Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор със “Сдружение на ловците и риболовците – Димитровград” за срок от 10 години.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 20; “против” - 9; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/