Решение № 1222 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1222
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл. 21 ал.1 т. 12 от ЗМСМА
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема за подкрепа и реализация “Стратегия за приложение на рамковата програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество в община Димитровград за периода 2007 – 2013 година” (Приложение № 1) с План за действие 2007 – 2013 година (Приложение № 2).
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 32 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 4.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
 
С Т Р А Т Е Г И Я 
 
ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА
РАВНОПРАВНО ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА В
БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 год.
 
 
 
ВЪВЕДЕНИЕ
 
Рамковата програма за равноправното интегриране на малцинствата в българското общество, която е резултат от започналия диалог между ромската общност и българското правителство, съдържа основни принципи на цялостната държавна стратегия за осъществяване на реално равноправие на ромите в България. Основа за създаване на този рамков документ са: “ Програмата за равноправно участие на ромите в обществения живот на България” и “Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства, ратифицирани и влезли в сила за РБългария” и Десетилетието на ромското включване 2005 – 2015 г. Пълноценното интегриране на ромите в българското общество се намира в пряка зависимост от създаването на условия за съхранение на индивидуалните граждански права. Стратегическата цел на програмата е премахване на неравностойното третиране на малцинствата в българското общество.
България изгради успешен модел на междуетнически отношения, но въпреки това проблемът с интеграцията на ромите все още не е намерил своето трайно решение. Интеграцията е двупосочен процес, изискващ участието, както на малцинството, така и на мнозинството. Тя не би била възможна, ако мнозинството не желае да приеме малцинството. Интеграцията е насочена към развитие на индивида. Човек от малцинството, който вече е интегриран, ще има същите възможности за личностното и професионалното си развитие, както и човек от мнозинството. Програмата приема, че задължително условие за постигане на положителни резултати от държавната политика за ромит,е е създаването на гаранции за пълноправно ромско присъствие във всички нива на държавните институции.
Ромите трябва да бъдат не пасивен обект на въздействие, а активен субект в публичната сфера. Основен мотив за изготвянето на Рамковата програма е да се осъществи в реални измерения интеграцията на ромската общност.
Необходимо е да се синхронизира работата на НПО и Община Димитровград. Това включва последователно и ефективно прилагане на “Рамковата конвенция за защита на националните малцинства” и “Рамковата програма за равноправното интегриране на ромите в българското общество”,до изграждане на адекватен общински механизъм, който да обхваща всички равнища на различните видове власти с ясно очертани отговорности и правомощия.
Необходимо е да се постигне предотвратяване на дискриминацията, интегриране в обществото на лицата в неравностойно положение и изкореняване на бедността и социалната изолация сред тях.
Община Димитровград е разположена на 564 х.дка. площ в Тракийската низина, по поречието на р.Марица. Общината обхваща градовете: Димитровград, гр.Меричлери и 25 села.
Жителите на Община Димитровград по постоянен адрес към 14.12.2006 год., по данни на Дирекция “ГРАО” наброяват 62 747 души. Както навсякъде в страната, така и тук по-голямата част от хората живеят в градовете: за Димитровград – 45 591 души и в град Меричлери – 2002 души. Населението общо за селата наброява 17 156 души.
Съществуват трайни тенденции към намаляване населението на общината. Причините за това най-общо са отрицателният прираст, породен от намалялата раждаемост и миграцията на младите хора в по-големите градове и в чужбина.
 
                                                 
ХАРАКТЕРНИ ПРОБЛЕМИ ЗА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
                                                                        
 
І. ОБРАЗОВАНИЕ
 
Съгласно Рамковата програма за равноправно интегриране на ромите в българското общество, която е приета на 22.04.1999 год. от българското правителство, е необходимо да се разрешат следните актуални /местни/ проблеми.
 
ПРОБЛЕМ
ОБОСНОВКА
Образованието на
ромската общност в
Община Димитровград
Има приета Обща стратегия за образованието
 
 
Общ брой на децата от 0-18 г. – 9 686
-    % на децата – 15,44 в т.ч.
-    в града – 7 399
-    в селата – 2 287
 
По възрастова група
-    0-6 г.   – 3 037
-    7-13 г. – 3 618
- 14-17 г. – 3 031
 
Общ брой училища в общината са – 16
-    в т.ч. общински – 13
-    държавни – 3
-    обслужващи звена – 3
 
Брой ученици – 6 087 в т.ч.
В града – 5 414
В селата -   673
 
Детски градини
 
Брой детски градини – 18 т.ч.
-    ЦДГ – 13
-    ОДЗ -    5
 
Брой деца – 1 449 в т.ч.
-    в града – 1 221
-    в селата -   228
 
Здравеопазване и соц.дейности
 
Детски ясли – 2
-    брой деца – 120 +  103 в ОДЗ = 223
-    брой мед.сестри 38 + 26 в ОДЗ = 64
 
СУПЗ
-    брой ученици – 45
-    брой учители – 10 всички с ВО
Специалности, по които се обучават – зидари, бояджии, ремонт на радио-телевизионна техника, ел.бобинаж.
 
Дневен център за отглеждане на деца с увреждания
 
Капацитет 40 деца, заети 24
 
Персонал – 13 човека
 
Общ брой деца 0 – 18г – 9 686
 
Голяма част от ромските деца не посещават училище и поради това:
 
Част от тях не завършват начално образование
                                 
Част от тях не завършват основно образование
 
Много малко от ромските деца продължават да се обучават в среден курс
 
Община Димитровград има приета Стратегия за подобряване благосъстоянието на децата до 2006 г., но тя е обща за всички деца. В момента е готова новата Стратегия за закрила на детето 2007 – 2013 г., приета от Общинския съвет с Решение № 1133/29.03.07 г., но тя е пак обща, тъй като в образователната сфера не делят децата на ромчета и българчета, т.е. няма дискриминация и всички деца са равни.
В общината има няколко сегрегирани училища, където учат 99,9% ромски деца, но повече са смесените училища и паралелки. Много голяма част от ромските деца се учат и възпитават в смесени училища и детски градини и това е много добра предпоставка за интегриране.
Интегрирането на всички деца от етническите малцинства е належащо, но ще бъде труден и продължителен процес, поради липса на нагласи в семействата, липса на ученически транспорт, опасност от съкращения на учители в училищата, където са сега.
Разумното смесване на българските с ромските деца е най-добрата практика за интегриране на ромските деца към българската култура изобщо. Този тип смесване позволява на българските деца същевременно да предразполагат към добри условия и бърза еманципация ромските деца.
Причините за ниската посещаемост в училище се коренят предимно в семейството: родителите не са мотивирани да поощряват децата, а в някои случаи ги отклоняват, вземайки ги със себе си в чужбина. Икономическата емиграция сред ромите е значителна.   
               Ниското качество на образование, което ромските деца получават в тези условия, бедността, неучастието в действащи програми, които да компенсират недостатъчното владеене на български език и разликата в етническата култура довежда до лавинообразно нарастване на броя на децата от ромски произход, които не посещават училище или отпадат, преди да завършат средно образование.
 
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Брой учебни заведения
2007 – 2006 г.
2005 – 2006 г.
2004 – 2005 г.
 
Общ брой ученици
Общ брой отпаднали
    І срок
Общ брой ученици
Общ брой отпаднали
    І срок
Общ брой ученици
Общ брой отпаднали
.І срок 
16
5146
112
5432
81
5876
198
 
В образователната сфера за ромската общност няма назначени помощник-учители към училищата, защото няма подготвени кадри в общината.
ЗАДАЧИ:
 
Необходимо е да се избегне ниската посещаемост на ромските деца в училищата и ниската степен на образованост. Това ще бъде мотив да се стимулират децата да посещават училище и финансово ще се облекчат родителите им. Необходимо също така е да се въведе и осигури квалификацията в системата на образованието на т.нар. помощник-учители, които ще помогнат на децата от малцинствената общност при по-лесната им адаптация към учебния процес.
Трябва да се провеждат поне на 3 месеца срещи и курсове с родителите от етническите малцинства, за да им се обясни, че децата им трябва да бъдат мотивирани от самите тях и трябва да посещават училище, защото образованието на един човек е най-голямото богатство и му помага за реализацията в живота.
В Община Димитровград има Център за обществена подкрепа и е необходимо всички директори на училищата, когато провеждат родителски срещи, да информират всички родители за този център и ако е възможно за родителите да го посетят, защото това би допринесло много за децата им да посещават училище.
За да постигнем всичко това трябва да се привлекат финансови средства от Европейските фондове, проекти и други финансови институции.
 
ІІ. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ В
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
            ПРОБЛЕМ
                                      ОБОСНОВКА
Икономическо развитие на ромската общност в общината
-    Високастепен на безработица сред ромите в общината
-       Ниски доходи на заетите в трудово-правните отношения,поради липса на образование или нисък образователен ценз.
  
АНАЛИЗ:
 
На територията на общината се намират фирми от тежката и леката промишленост. По-голяма част от частните фирми, намиращи се на територията на общината, се занимават с търговия и услуги, но има и фирми, занимаващи се с шивашка дейност, с производство на месни изделия и др. Работни места в частните фирми се разкриват предимно от фирми в шивашката промишленост, а през летния сезон и в селското стопанство, в частните земеделски кооперации. Районът на общината се намира в Тракийската низина, по поречието на р.Марица, което благоприятства производството на селскостопанска продукция.
През деветмесечието на 2006 г. средното равнище на безработицата в общината е 8,71% и е по-ниско от средното равнище на безработицата в страната. В сравнение със същия период на предходната година, равнището на безработица е намаляло 1,51 пункта.
 
 І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
10,32
10,00
9,67
9,05
8,31
7,84
8,02
7,65
7,54
 
Продължителността на престой на безработните на трудовата борса зависи от редица фактори, като: местоживеене, образование, пол, професия и др.
Една от причините да има повече безработни сред ромската общност е точно този критерий- те са с ниско образование. Липсата на образование и квалификация ги прави неконкуретни на трудовия пазар. Тяхната възможност за реализация на трудовия пазар са действащите програми и мерки за заетост, ако отговарят на условията за включване в тях.
 
ТАБЛИЦА ЗА РЕГИСТРИРАНИ БАЗРАБОТНИ КЪМ 30.09.2006 г.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТЯХНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Показатели
Висше
Средно
В т.ч. средно професи-онално
Основно
Начално и по-ниско
Регистрирани безработни
191
700
508
634
674
От тях жени
141
428
282
322
427
 
По програмите за заетост бяха заявени 373 места. От тях- Национална програма ”От социални помощи към осигуряване на заетост”-283 места, половината и повече от хората, които работят, са от малцинствата. По НП ”Асистенти нахора с увреждания” са разкрити 64 работни места, от които 7 са по компонент ”Социален асистент” и 57 по компонент ”Личен асистент”. По НП ”Помощ за пенсиониране” – 11 места, НП ”Мелпомена”-7, НП ”Старт на кариерата”-3, НП ”Компютърно обучение на младежи”-2, по Програма ”Заетост на учители в обучение на деца с увреждания”-1, по проект ”Учители за извънкласни занимания и ваканция”- 1.
Съотношението между броя на безработните и броя на свободните работни места по месеци:
  
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІІ
VІІІ
ІХ
15:1
15:1
18:1
19:1
19:1
19:1
33:1
21:1
21:1
 
Също така може да се каже, че има доста от малцинствата, които работят и в частните фирми, не само по програмата “ОСПОЗ”, в шивашките фирми, във фирмата за чистота и в много други фирми, които са на територията на общината.
Като им се осигурява работа, по този начин се стимулират хората да работят и си създават трудови навици.
 
ЗАДАЧИ:
 
Една от мерките, които трябва да се предприемат в тази насока, е осигуряване на равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на рискови групи на пазара на труда, обучение за придобиване на професионална квалификация за младежи и възрастни и откриване на нови работни места. Може да се каже, че се включват в курсове за обучение, организирани от Дирекция “Бюро по труда” и част от етническите малцинства, но трябва да се обхванат от всички групи.
Трябва да се подчертае, че тук не става въпрос за “специални операции” от рода на програмите за алтернативна или временна трудова заетост, които на този етап са безусловно необходими, но определено са недостатъчни като цялостна перспектива на развитие. Необходимо е в общината да се интензифицират социалните програми, действащи в райони с предимно сезонна заетост.
Необходимо е да се активизира ролята на общината за запазване и увеличаване броя на заетите, чрез стимулирането им с преференциални условия.
                                                                                    
                                                                                                            
ІІІ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
 
Дирекция ”Социално подпомагане” провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на общината.
Социалното подпомагане се изразява в предоставяне на помощи в пари и/или натура и оказване на услуги за задоволяване на основни жизнени потребности на гражданите, когато това е невъзможно чрез труда им и притежаваното от тях имущество. При социалната работа се прилага индивидуален подход и оценка на конкретните потребности на лицата и семействата.
Предоставените помощи и услуги от Дирекция “Социално подпомагане” са регламентирани в следните нормативни актове:
-   Закон за социално подпомагане и Правилник за неговото прилагане
-   Закон за семейни помощи за деца и Правилник за неговото прилагане
-   Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане
-   Закон за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане
-   Наредба № 5/30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление
-   ПМС № 17/31.01.2007 г. за определяне на условията и реда за разходване на целевите средства за диагностика и лечение в лечебните заведения за болнична помощ на български граждани за 2007 г., които нямат доход и/ или лично имущество, което им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
В Община Димитровград се подпомагат всички социално слаби, които отговарят на по-горе посочените закони.
В кв.”Изгрев” месечни социални помощи получават: по ЗСП- 218 души, по ЗИХУ- 72 и по ЗСПД- 328 души.
В кв.”Вулкан” месечни социални помощи получават: по ЗСП- 36 души, по ЗИХУ – 16 и по ЗСПД- 71 души.
В кв.”Марийно” месечни социални помощи получават: по ЗСП- 52 души, по ЗИХУ- 53 и по ЗСПД- 221 души.
Това са квартали в общината предимно с малцинствени групи.
За намаляването от риска за бедността, който е по-силен и постоянен сред уязвимите   групи води до:
- Децата и особено децата в домакинствата с ниски доходи, децата със самотни родители, както и децата от многодетните семейства са специфична уязвима група, в много по-голяма степен застрашени от риск от бедност и социално изключване, отколкото възрастните. Те са силно зависими от възрастните, с които живеят и не могат сами да осигурят своето съществуване.
Една от основните причини за икономическите проблеми на ромската общност в настоящия момент е ниската квалификация, обусловена от своя страна от ниското образователно ниво. В особено незавидно положение са младите хора, които дори нямат трудови навици- висок процент от тях никога не са работили.
Подпомаганите безработни лица в трудоспособна възраст могат да бъдат разделени на следните основни групи:
-   лица, които не работят, издържат се от социални помощи, като за тях социалното подпомагане е начин на живот. Загубили са мотивация за работа. Тези лица са клиенти на социалните служби от години.
-лица, които не работят поради налична зависимост, произтичаща от непрекъсната грижа за тежко болни близки. Те стават обект на социално подпомагане, с което им гарантират минимални средства за задоволяване на жизнените им потребности.
Тези лица са лишени от всякаква перспектива за трудова реализация и набиране на осигурителен стаж.
В тези случаи помощите, които лицата получават, не дават очаквания резултат. Лицата са демотивирани за труд, помощите са временно решение за оценяване и задълбочават социалната им непълноценност.
От всички тези фактори е от особена важност да се предотврати предаването на бедността между поколенията, да се ограничи възможността ограниченият достъп до пазара на труда и ниският образователен статус на родителите да не се предаде на техните деца, за да не чакат и те постоянно пред службите за социалното подпомагане.
 
ІV. СОЦИАЛНО- БИТОВИ   УСТРОЙСТВА НА РОМСКИТЕ
МАХАЛИ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
      
 ПРОБЛЕМ
                               ОБОСНОВКА
Социално-битово устройство на ромските махали
-   Лоши хигиенни условия и предпоставки за болести, поради изхвърляне на отпадъците в близост до къщите.
-   В част от ромските квартали липсва канализационна мрежа.
-   Непроходимост в ромските улици при лоши атмосферни условия.
-   Липса на улично осветление в част от ромските квартали.
 
АНАЛИЗ:
 
Необходимо е самите малцинствени групи да поддържат кварталите чисти, да си изхвърлят боклуците там, където трябва, защото фирмите и службите минават поне веднъж в седмицата и поддържат чистота във всички ромски квартали.
Необходимост от изграждане на канализационна мрежа в кварталите с ромско население.
Непроходимост в ромските улици при лоши атмосферни условия. Някои от улиците са без твърда настилка, кални при дъждовно и прашни при сухо време.
Изброените обстоятелства създават трудности при поддържане на хигиената и предпоставки за болести в ромските квартали.          
 
 
V. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
Важен проблем е затруднената комуникация с медицинските звена. Ромските семейства разполагат с финансов ресурс, абсолютно недостатъчен за поддържане на нормален жизнен стандарт, а мнозинството от тях попадат в категорията на бедните. Изключително малка е възможността да бъдат ползвани медицински услуги- такива, които са частично платени от Здравната каса, а още по-малко такива, които се заплащат изцяло от пациентите. Ромите не са в състояние да закупуват и нужните им медикаменти.
Наблюдава се висока заболяемост и затруднен достъп до стоматологична помощ. Голяма част от ромите не са здравно осигурени.
Основни причини за влошаването на здравето на лицата, принадлежащи към етническите малцинства, са бедността, нездравословният начин на живот, свързан с непълноценното хранене, високата безработица и недостатъчното обхващане на децата с имунизации по националния имунизационен календар.
Необходимо е в кв.”Изток” да се открие здравен пункт, предназначен за ромите, които нямат здравни осигуровки.
VІ. ОБЩИНСКА СЛУЖБА “ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“
 
В Община Димитровград е извършено оземляване с общинска земя на малоимотни или безимотни граждани, според закона.
-   Малоимотни са тези, които имат под 10 дка земя
-   Безимотни са тези, които не притежават земя
 Оземляването е извършено в размер от порядъка на 10-15 дка земя, в зависимост от домакинството. Може да се каже, че 50% от кандидатите за оземляване са оземлени.
Оземляването е възможност за подобряване на живота на ромите, за да може безработицата да намалява и да се стимулира дребният и среден бизнес сред засегнатите от икономическата криза представители от ромското население.
Има около 20-30% от ромите на общината, регистрирани като земеделски производители. Това е много добър начин, за да могат да кандидатстват за субсидии, които се отпускат за подпомагане на земеделските стопани.
Има и доста роми, които се занимават с животновъдство. За тях това е един начин за препитание. В момента в Общинска служба “Земеделие и гори” тече процес за кандидатстване за субсидии до 15 май 2007 год., при условие, че имат собствени или ползват под наем пасища и мери.
Има роми, които си идват от чужбина и търсят да закупят земи, за да си осигурят тук, в България, работа и средства за прехрана.
Може да се каже, че в Община Димитровград има доста амбицирани роми, които искат да се занимават със земеделие.
 
 
VІІ. КУЛТУРНО ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ
В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО
 
В Община Димитровград се подпомагат културните инициативи на етническите малцинства.
Народните читалища в общината включват децата и възрастните в дейността и мероприятията си на територията на населеното място и региона.
Необходимо е във всяко читалище да се открие информационен център. Нуждата от този център е да бъде в помощ на малцинствените групи, които да развият и утвърдят традициите и обичаите си. Читалищата да кандидатстват по различни проекти за средства, защото субсидиите, отпуснати от държавния бюджет, не са достатъчни.
 
 
VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 
Изключително важно за пълноценното реализиране на тази програма е сътрудничеството на общината с ромската общност.
Досегашната практика и то не само у нас, е показала категорично, че нито една подобна програма не може да разчита на успех без истинско ромско участие при нейната подготовка и реализация. Активната ромска позиция във всички нива на държавните институции, които реализират тази програма, е задължително условие за нейния успех.
Приемането на този нов модел подпомага процеса на интеграция, който е в унисон с усилията на българския обществено-политически елит да реши на практика задачите на Рамковата конвенция за защита на етническите малцинства, Десетилетието на ромското включване в българското общество за периода 2005 – 2015 год. и част от националната политика на Република България за евроинтеграция.              
 
 
Приложение № 2
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ РАМКОВАТА ПРОГРАМА ЗА РАВНОПРАВНО
ИНТЕГРИРАНЕ НА МАЛЦИНСТВАТА В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО”
В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2007 – 2013 г.
 
Конкретни дейности
Цел
Целева група
Срок за изпълн-ение
Отгово-рници за изпъл-нение
Бюджет
Резултати
І.Да се осигурят поне още 2 автобуса за превозване на децата от етническите малцинства
С цел достъп до всички учебни заведения за интегриране на малцинствата
За децата ученици от етническите малцинства в община Димитровград
2007 – 2013 г.
 
 
 
ІІ. Изграждане на канализационна мрежа в ромските квартали на Община Димитровград
Изграждане на канализация
За жителите на Община Димитровград
2007 – 2013 г.
 
 
 
ІІІ. Подобряване на пътната настилка
Подобряване състоянието на пътната мрежа
За жителите на Община Димитровград
2007 – 2013 г.
 
 
 
ІV. Осветление на улиците в ромските квартали
Подобряване на инфраструкту-рата
За жителите на Община Димитровград
2007 – 2013 г.
 
 
 
V. При бедствия и аварии да им се осигурят резервни жилищни условия за обитаване
С цел осигурени жилищни условия
За жителите на Община Димитровград
2007-2013 г.
 
 
 
.Усилване на бреговите диги на реките минаващи през ромските квартали-кв.”Изток” Димитровград и гр.Меричлери
С цел да няма наводнения в кварталите
За жителите на Община Димитровград
2007 – 2013 г.
 
 
 
VІІ. Да се осигурят уличните телефони в ромските квартали
 С цел за спешни и неотложни комуникации
За жителите в Община Димитровград
2007 – 2013 г.