Решение № 1221 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1221
от 26.04.2007 г.
 
 
 
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
От проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-275/16.04.07 г. (изх. № 06-00-273/16.04.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград, относно приемане на Стратегия за приложение на рамковата програма за равноправно интегриране на малцинствата в българското общество в Община Димитровград за периода 2007-2013 г., с План за действие 2007-2013 г. да отпадне изречение второ от Раздел “Образование”, “Задачи” (стр. 5).
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 32 общински съветници, от които “за” - 27; “против” - 0; “въздържали се”- 5.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                  /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/