Решение № 1219 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1219
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА,
   чл.3 т.2, чл.4 т.1 и чл.17 от Закона за общинския дълг   
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Дава съгласие за поемане на общински дългосрочен дълг за финансиране на обект в полза на местната общност – “Реконструкция и благоустрояване на централен градски площад “България”, гр.Димитровград”, при следните условия:
1.     Максимален размер на дълга – до 800 000 лева;
2.     Валута на дълга – български лева;
3.     Вид на дълга съгласно чл.3 т.2 от Закона за общинския дълг – да бъде поет с договор за общински заем;
4.     Начин на обезпечаване – учредяване на залог върху бъдещи вземания на Общината;
5.     Условия за погасяване – на равни месечни вноски с гратисен период от 6 месеца и краен срок на издължаване – до 5 години;
6.     Максимален лихвен процент, такси, комисионни и др.:
-         максимален лихвен процент – лихвен процент до 5 % годишно
-         при просрочие на плащанията по кредита неиздължената част да се олихвява с лихва за просрочие, равна на лихвения процент по договора плюс наказателна надбавка до 3 пункта годишно
-         такси и комисионни (управление и обработка, ангажимент и всички други) – до 1 % годишно
-         без такси и лихви за предсрочно издължаване на кредита.
 
ІІ. Възлага на Кмета на Община Димитровград да проведе процедура за избор на финансова институция по реда на ЗОП, както и да сключи необходимите договори.
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 32 общински съветници, от които “за” - 20; “против” - 9; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/