Решение № 1218 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1218
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.13 т.4 от Наредба № 6 за условията и реда, при които Община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества 
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.      Приема годишните отчети за 2006 год. на “Общинска охрана” ЕООД, “Паркинги и гаражи” ЕООД, МБАЛ “Св.Екатерина” ЕООД и “Медицински център І” ЕООД.
Освобождава от отговорност Управителя на “Паркинги и гаражи”ЕООД за отчетените загуби за финансовата 2006 г. и не освобождава от отговорност Управителя на “Общинска охрана”ЕООД за отчетените загуби за финансовата 2006 г. Възлага на Кмета на Община Димитровград да назначи пълна финансова ревизия на Дружеството за периода от момента на влизането и 5 години назад;
2.      В изпълнение на чл.38 ал.1, чл.40 и § 6 от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за счетоводството избира регистрирания одитор Васил Янков Николов да извърши одит на годишния финансов отчет за 2006 год. на МБАЛ “Св.Екатерина” ЕООД, Димитровград.
 
 
Участвали в гласуването – 30 общински съветници, от които “за” - 25; “против” - 1; “въздържали се”- 4.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/