Решение № 1216 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1216
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.66а от Закона за общинската собственост
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема Отчет за състоянието на общинската собственост на Община Димитровград и резултатите от нейното управление за периода 01.01.2005 год. – 31.12.2006 год. (Приложение № 1).
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 32 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                  /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
О Т Ч Е Т
 
за състоянието на общинската собственост и за
резултатите от нейното управление през
2005 и 2006 години
 
 
            Съгласно Закона за общинската собственост, имотите- общинска собственост, се разделят на публична и частна, съобразно предназначението и статута им. В първата група имоти са включени паркове, площади, язовири, сграден фонд, чиито предназначение е задоволяване на обществени потребности от местно значение. Втората група имоти се разделят на жилищни и нежилищни. Жилищните имоти служат за задоволяване на жилищни нужди. Нежилищните имоти включват застроени и незастроени парцели (урегулирани поземлени имоти), сграден фонд, земеделски земи от общинския поземлен фонд, земи и гори от общинския поземлен фонд и от общинския горски фонд. Те имат широко предназначение, в т.ч. за административно, търговско, здравно и социално обслужване, обслужване на населението, жилищно, комплексно, обществено строителство, задоволяване на селскостопански нужди.
            Управлението на общинската собственост през 2005 и 2006 години се извършваше в съответствие със законовата и подзаконова нормативна уредба. В изпълнение на изискването за представяне на информация в Общински съвет за състоянието и управлението на общинската собственост е изготвен настоящият отчет.
            Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от общинско значение в голямата си част са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. Поддържането и ремонтите на имотите и вещите, публична общинска собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.
            Дейността по управлението на общинската собственост беше организирана в следните направления:
 
1.      Актуване на имотите- общинска собственост и завеждането им в регистри.
 
През отчетния период продължи работата по актуването на имотите - общинска собственост и воденето им в регистри, съгласно новите образци, утвърдени от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към настоящия момент са съставени 3 560 броя актове за общинска собственост, от които за недвижими имоти, частна общинска собственост – 3 283 бр., за публична – 277 бр., в т.ч. 22 бр. училищни сгради и детски градини, 10 бр. в сферата на здравеопазването, 227 бр. язовири, обществени сгради и др. Съставени са и актове за 24 137 дка гори на територията на общината.
Актовете за общинска собственост, съставени за населените места в общината, са, както следва: ГР.Димитровград – 1 022 бр.; с.Брод – 57 бр.; с.Бодрово – 26 бр.; с.Бряст – 197 бр.; с.Върбица- 35 бр.; с.Воден – 90 бр.; с.Великан – 130 бр.; с.Горски извор – 100 бр.; с.Голямо Асеново – 38 бр.; с.Добрич – 149 бр.; с.Долно Белево – 30 бр.; с.Длъгнево – 30 бр.; с.Злато поле – 101 бр.; с.Здравец – 77 бр.; с.Каснаково – 23 бр.; с.Крепост – 231 бр.; с.Крум – 53 бр.; гр.Меричлери – 484 бр.. с.Малко Асеново – 30 бр.; с.Радиево – 90 бр.; с.Райново – 4 бр.; с.Скобелево – 34 бр.; с.Сталево – 284 бр.; с.Странско – 31 бр.; с.Светлина – 47 бр.; с.Черногорово – 82 бр.; с.Ябълково – 87 бр.
През 2005 и 2006 год. са съставени съответно 559 и 393 бр.акта за общинска собственост.
 
2.      Отдаване под наем на имоти и части от имоти – публична и частна общинска собственост.
 
През 2005 и 2006 год. са внесени за разглеждане и решаване от Общински съвет съответно 168 и 179 докладни записки по реда на ЗОС, касаещи отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество. На основание решения на ОбС и Наредбата по чл.8 ал.2 от ЗОС са проведени търгове за отдаване под наем на нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет – обекти и терени – 8 (през 2005 год.) и 10 (през 2006 год.) и за право на ползване върху общински терени за поставяне на гаражи – 13 (през 2005 год.) и 7 (през 2006 год.).
Към 31.12.2006 год. са отдадени под наем 293 имота – частна общинска собственост, от които 94 жилищни, 166 нежилищни и 33 язовира. Върху един имот – Кинокомплекс “Дружба”- е предоставена концесия.
Общият брой сключени договори е 1 023, от които 188 за наем на общински обекти, 165 за право на ползване върху общински терени, 144 за наем на жилища, 394 за терени за поставяне на ВПС – гаражи, 40 за лекарски и стоматологични кабинети в селски здравни служби, 30 обекти в селата, като през 2005 год. са сключени 174 бр. договори, а през 2006 год. – 189 бр.
Други 23 договора са сключени за отдадени под наем земеделски земи по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
За разглеждания период са постъпили следните суми от наеми на общинско имущество: от наеми на обекти – 300 154 лв. (през 2005 год.) и 322 485 лв. (през 2006 год.), в т.ч. от наеми на жилища – 28 591 лв. (през 2005 год.) и 30 150 лв. (през 2006 год.), от наеми на терени – 149 304 лв. (през 2005 год.) и 204 180 лв. (през 2006 год.), приходи от лихви по договори за наем – 7 388 лв. (през 2005 год.) и 4 180 лв. (през 2006 год.). приходи от концесии – 10 300 лв. (за 2005 год.) и 12 000 лв. (за 2006 год.).
 
3.      Разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.
 
През 2005 год. приключи провеждането на тръжни процедури за продажба на новообразувани имоти в землището на гр.Димитровград, представляващи земеделска земя по смисъла на § 4 от ЗСПЗЗ (в местността “Габера”). Те бяха инициирани от ползватели, които са имали права по § 4а и § 4б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Същите не са се възползвали от дадената им възможност да заявят желанието си да закупят имотите до 31 януари 1998 год., съгласно § 61 ал.1 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. По тази причина единственият начин да станат собственици на ползваните от тях имоти, бе да участват на общо основание в търгове за продажбата им. Интерес към такива имоти беше проявен и от лица, които не са били ползватели, но желаят да ги закупят. През годината бяха извършени 31 такива продажби.
През изминалите две години се организираха и осъществиха значителни на брой процедури и реализираха разпоредителни сделки с общински имоти по реда на Закона за общинската собственост – след проведен търг или решение на Общински съвет-Димитровград. Проведените търгове за продажба на общински имоти са: 7 (през 2005 год.) и 4 (през 2006 год.).
По реда на ЗОС през 2005 год. се извършиха 67 сделки, включващи нежилищни имоти, от които се получиха приходи в размер на 789 443 лв., в т.ч. продажба на имоти - 29 бр. за 266 153 лв. (вкл.13 бр. ликвидиране на съсобственост за 1 541 лв.) и 38 бр. право на строеж, пристрояване и надстрояване за 454 563 лв.; през 2006 год. - 65 сделки, включващи нежилищни имоти, от които се получиха приходи в размер на 1 942 365 лв., в т.ч. продажба на имоти – 1 831 828 лв. (вкл.10 бр. ликвидиране на съсобственост за 4 658 лв.) и 35 бр. право на строеж, пристрояване и надстрояване за 146 446 лв. и една за продажба на вещи – общинска собственост.