Решение № 1203 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1203
от 26.04.2007 г.
 
 
 На основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската
 собственост (изм.и доп. “ДВ” бр.101/16.11.2004 г.)
и чл.18 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество
(приета с Решение № 454/2005 г.)
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост- Зъболекарски кабинет в ОУ “Пенчо Славейков”, гр.Димитровград, за срок от 5 години, чрез търг, с първоначална тръжна годишна наемна цена 720 лв.;
ІІ. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 31 общински съветници, от които “за” - 31; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                 /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/