Решение № 1183 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1183
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя СД “Боневи 91 и сие”, Димитровград за концесионер на Язовир № 000080, с.Странско;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия със СД “Боневи 91 и сие”, гр.Димитровград, при определените с Решение № 1001 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/:
 - запазване на части от бреговата ивица – 350 лв.
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- почистване и укрепване на язовирната стена, ремонт на изпускателен кран – 3 400 лв.
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- почистване на подходите към язовира, изграждане на утаител – 3 000 лв.
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/ - постоянна 24-часова охрана
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 2 750 лв. /две хиляди седемстотин и петдесет лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции /ФО2/– 19 150 лв.
7.Работни места – РМ – 4 + 5 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 27; “против” - 1; “въздържали се”- 3.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/