Решение № 1176 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1176
от 26.04.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя ООД “Камис 2002”,гр.Пловдив за концесионер на Водоем №000172, с.Бряст;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с ООД “Камис 2002”,гр.Пловдив,при определените с Решение № 1000 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :
 - укрепване на приливник – 1500 лв.
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/ - относимо към разходите по ТО1 :
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/ -не се налага
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4/:
- денонощна охрана и наблудение на стената
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 200 лв. /двеста лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции /ФО2/– 1500 лв. /хиляда и петстотин лв./ за целия период от 15 години
7.Работни места – РМ – 2 бр.
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/