Решение № 1172 от 26.04.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1172
от 26.04.2007 г.
 
 
   На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и
    чл.58 ал.2 от Закона за концесиите   
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
І. Определя ЕТ “Нели 81 –Недялка Лазарова” за концесионер на Язовир № 000960, с.Долно Белево;
ІІ. Упълномощава Кмета на Община Димитровград да сключи договор за концесия с ЕТ “Нели 81 –Недялка Лазарова” при определените с Решение № 997 от 30.11.2006г. на ОбС условия и представеното предложение, като  конкретните условия са:
1.Мероприятия, свързани с ерозийни въздействия /ТО1/ :
- укрепване на бреговата ивица
- намаляне на факторите, влияещи на подкопаването на брега
- засаждане на дръвчета
2.Мероприятия, свързани със защита на съоръженията при екстремни ситуации /ТО2/:
- поддържане, почистване и наблюдение на отливника , крановете и съоръженията
3.Предложения за механично почистване на входящите води /утаители/ - /ТО3/:
- изграждане на 3 утаителя
- почистване на затлачените места
4.Постоянно наблюдение на язовирната стена /ТО4 /:
- двама пазачи
5.Предложение за годишно концесионно плащане /ФО1/ - 10000 лв. /десет хиляди лв./ без ДДС
6.Предложени инвестиции /ФО2/– 45000 лв. /четиридесет и пет хиляди лв./ за целия период от 15 години
7.Работни места – РМ – 3 + 5 бр.
 
ІІІ. Общински съвет-Димитровград определя срок за сключване на концесионния договор – един месец   /чл.59 ал.1 т.2 от ЗК/;
ІV. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 30 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 0; “въздържали се”- 2.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/