Решение № 1149 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1149
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.183 ал.3 от
Закона за устройство на територията
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Дава съгласие за учредяване на право на строеж на Атанас Илиев Атанасов и Лидия Въчева Дикова върху 60 кв.м на всеки, в имот 21052.1016.88 по плана на Димитровград, за изграждане на търговски обекти;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на сделката и сключването на необходимите договори.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 28; “против” - 2; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                   /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/