Решение № 1147 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1147
от 29.03.2007 г.
 
 
На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 454/2005 г)
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
1.     Разрешава продажбата на земя – частна общинска собственост – с площ от 887 кв.м с кадастрален идентификатор 21052.1016.164.7, по плана на Димитровград, ул.Владимир Поптомов № 6, върху която е построена сграда с отстъпено право на строеж – “Производствена сграда” на “АЛФАТЕКС” ООД. Собственикът на сградата следва да заплати цената на земята в размер на 21 163,82 лв. и придобие собствеността върху нея;
2.     Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 31 общински съветници, от които “за” - 30; “против” - 0; “въздържали се”- 1.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                     /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/