Решение № 1133 от 29.03.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1133
от 29.03.2007 г.
 
                      На основание чл.20 и чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА
                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
                                                  РЕШИ:
 
 
Приема за подкрепа и реализация Стратегия за закрила на детето в община Димитровград за периода 2007 – 2013 год. (Приложение № 1) и Програма за закрила на детето в община Димитровград за 2007 год. (Приложение № 2).
 
 
 
 
Участвали в гласуването – 29 общински съветници, от които “за” - 29; “против” - 0 “въздържали се”- 0.
 
 
 
                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
                                                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
Настоящата стратегия очертава конкретните политики и действия на общината и нейните партньори за провеждане на успешна местна политика за подобряване на социалната среда и предоставяне на алтернативни услуги за децата. Изключително широкият й обхват я превръща в своеобразен обществен договор между институциите на общината за подобряване социалния статус на децата през следващите 7 години. Стратегията се основава на осъзнатата потребност на община Димитровград от въвеждането на нови услуги, които да осигурят повишаване благосъстоянието на децата.
1.Преглед на националната политика
Националната политика осигурява последователност, съгласуваност и съвместимост с националните приоритети, регламентирани с Националната стратегия за детето.
Националната стратегия за детето е политически документ, който определя пътя за подобряване защитата на правата на децата в България. Същата е създадена въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Конвенцията на ООН за правата на детето.
Целта на стратегията е да определи националните приоритети в областта на закрила на детето, които следва да бъдат отразени в общинските програми за закрила на детето при запазване на гъвкав подход с оглед отразяване и на специфичните местни потребности.
2.Анализ и прогноза за социалната ситуация в района:
2.1.Силни   и   слаби   страни   в   социалната   работа   за   деца   и семейства досега в общината
Участието на община Димитровград като пилотна в Туининг проект "Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България" даде възможност за развитие на взаимодействието между институциите и оптимизиране на мултипрофесионалната работа при решаване проблемите на децата. Служителите на О"ЗД" и други институции, работещи с деца, бяха обучени от международни експерти, което допринесе за усвояване на добри практики и модели, както и повиши тяхната компетентност. С предоставената техническа помощ по проекта се подобриха условията   за живот на децата от СУПЗ-Димитровград, създаде се Дневен център за деца с увреждания и се оборудваха работните помещения на О"ЗД" при Д"СП".
През 2006 г. се извърши оптимизация на училищната мрежа в общината с цел подобряване качеството на учебния процес, интеграцията на деца от ромски произход и влагане на повече инвестиции в материално-техническата база. Закриването на Помощно училище осигури социално включване, развитие на интегрираното обучение и равен достъп на децата със специални образователни потребности. В изпълнение на Националната и Общинска програма за закрила на детето 2006 г. се закриха СПИ с. Върбица и ДОВДЛРГ с. Скобелево и се осъществи реинтеграция в семейна среда на по-голямата част от децата.
Трудности при осъществяване на социалната работа с деца в общината създават недостатъчно развитата мрежа от услуги и липсата на НПО, ангажирани с дейности по закрила на детето.
Общината не разполага със свободен жилищен фонд за задоволяване потребностите на нуждаещите се семейства, живеещи при крайно лоши битови условия.
2.2. Налични услуги
Социални заведения и институции, обслужващи деца:
Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане", община Димитровград
Отдел "Закрила на детето" осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината. Определя и провежда конкретни мерки с оглед защита правата и интересите на децата. Основните насоки в дейността са: превенция на изоставянето, реинтеграция, предотвратяване на идентифицираните рискове за децата чрез предоставяне на адекватна семейна подкрепа. Общият брой случаи, по които е работено през 2006 г. е 204, в т. ч. : превенция - 38; реинтеграция - 80; деца на улицата - 15; деца с увреждания - 39 и др.
В отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане" община Димитровград работят следните специалисти: 1 началник отдел, 1 старши експерт-психолог, 1 социален работник и 1 младши юрисконсулт.
 
Общинска комисия за закрила на детето
 
Учредена е на 29.09.2003 г. с 10 члена, които са представители на различни институции в общината, ангажирани с проблемите на децата. Тя е консултативен орган, който подпомага работата на Д"СП" при разрешаването на проблеми за закрила на детето, съобразно анализираните потребности на децата; служи за поддържане на сътрудничеството, координацията и обмена на информацията между отделните институции, чиято работа касае децата; изпълнява функциите, вменени й от ЗЗД и Правилника за приложението му.
На 23.01.2007 г. със заповед на директора на Д"СП" бе създадена нова комисия за закрила на детето, която ще обслужва община Димитровград и община Симеоновград.
 
Обществен съвет за социално подпомагане
 
Създаден е и функционира от 2004 г. с Решение № 79/26.02.2004 г. на Общински съвет-Димитровград. Работи съгласно приетия Правилник за структурата , организацията и дейността му.
 
Детска педагогическа стая при РПУ град Димитровград
Към Детска педагогическа стая работят двама инспектори, които издирват малолетните и непълнолетните правонарушители, децата без надзор или обект на престъпно посегателство и малтретиране. Установяват причините и условията за техните противообществени прояви, уведомяват компетентните органи и предприемат действия с превантивен характер.
През 2006 г. в Детска педагогическа стая се водят на отчет 48 деца, регистрирани са 23 случая на рекет и насилие над деца, а на 35 деца е предоставена полицейска закрила.
 
Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни
Местната комисия организира и координира социалнопревантивната дейност на територията на общината, издирва и установява съвместно с инспекторите при Детска педагогическа стая и Дирекция "Социално подпомагане" малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от помощ, и взема мерки за тяхната социална защита и развитие. Една от насоките в тяхната работа е съдействие на деца и младежи, излезли от поправителните домове и възпитателните институции за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми. Подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.
През 2006 г. в МКБППМП са новообразувани 52 възпитателни дела, по отношение на деца, извършили противообществени прояви.
От няколко години е създаден и работи Център за социална превенция на деца, като помощен орган на МКБППМН. Основната му цел е да създава оптимално взаимодействие между всички институции за предпазване на децата от деформации в ценностната система, както и от извършване на асоциални прояви. В центъра деца и родители на място могат да получат професионална помощ и консултации от психолог. "Телефон на доверието", създаден към центъра, е друга възможна форма за осигуряване на помощ и подаване на сигнали за нарушаване на правата на детето.
Дневен център за деца с увреждания - Димитровград
Дневният център за деца с увреждания е разкрит през 2004 г. и е оборудван със съвременни уреди за медицинска рехабилитация и сензорна стимулация. Капацитетът на заведението е 40 места с 13 бр. персонал. Предоставяните услуги са целодневни и почасови, включващи: рехабилитация, кинезетерапия, обучение по индивидуална програма с ресурсен учител и логопед, развитие на социално битови умения и др.
 
Социално учебно-професионално заведение- Димитровград
СУПЗ - Димитровград предоставя социални услуги на деца и младежи с лека умствена изостаналост или от семейства в неравностойно положение. Курсистите се обучават и получават професионална квалификация по следните специалности: дамско шивачество; бояджийство и тапетаджийство и ел. бобинаж. Капацитетът на заведението е 90 места и 42 бр. персонал. Към настоящия момент са заети 46 места, от които: 17 деца ползват дневна грижа, 1 седмична, 5 са настанени по реда на чл.26 от ЗЗД и 23 младежи.
Детски комплекс -Димитровград
Детски комплекс-Димитровград е извънучилищно педагогическо учреждение в системата на МОН. Осъществява и координира държавната и общинска образователна политика чрез организиране на дейности за ангажиране на свободното време на децата. Създава условия за развитие на индивидуалните способности и дарования на децата в следните направления: природо-математическо; приложно-техническо; хуманитарно-обществено; художествено­творческо и спортно-туристическо. През 2006 г. участие в различните форми са взели 1425 деца от общината.
2.3. Социална оценка за ситуацията в общината
2.3.1. Демографски фактори
Селищната мрежа в общината съдържа два града - Димитровград и Меричлери и 25 села, пръснати равномерно по територията. Освен функционален, Димитровград се явява и пространствен център на територията, която няма сериозни релефни бариери, освен река Марица и възвишенията между Хасково и Димитровград.
Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 5 селища на 100 кв.км. Средното разстояние между населените места е около 5 км.- благоприятна предпоставка за формиране и функциониране на жизнена териториално-селищна общност.
Население
Площта на община Димитровград е 567, 6 кв.км.
Населението на Община Димитровград е 67 162 души, от които 9 686 деца или 15,44 % от цялото население. Разпределението на децата по възрастови групи е следното:
>       от 0 до 7 г. - 3 037;
>       от 7 до 14 г.- 3 618;
>       от 14 до 18г. - 3 031
Боят на учениците роми в училищата на общината е 1 115.
Неблагоприятните проблеми в демографските процеси, настъпили през последните години, не отминават и община Димитровград. Промените в икономиката дават отражение върху естествения и механичен прираст, върху миграцията. Тенденция е намаляването броя на населението,  както на общината, така и на гр. Димитровград.
Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата възрастова структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване - броят на лицата в под трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на трудоспособното и над трудоспособно население.
Възрастовата структура за града е с относително добри характеристики:
15 %  под трудоспособно
64 % трудоспособно и
21 %  над трудоспособно население
За селата, обаче, същите тези показатели са по-неблагоприятни:
11 % под трудоспособно
43 % трудоспособно и
46 % над трудоспособно население.
Миграцията, особено емиграцията, създават, от своя страна, проблеми: емигрират млади хора, емигрират висококвалифицирани кадри. Намаляването на населението в селищата е резултат от свиване на работните места при проведената приватизация на предприятията.
Образование
На територията на община Димитровград към 31.12.2006 г. има 2 детски ясли и 34 образователни институции: 18 детски градини /13 ЦДГ и 5 ОДЗ/, 9 основни училища, 2 средно образователни училища, 3 професионални гимназии, 1 природо-математическа и 1 езикова гимназия. Броят на обхванатите деца в училище е 6 087, а в детските заведения- 1 672, в т.ч. 223 деца в яслените групи.
Основен проблем за образователната система в общината е намаляването броя на децата, което води до намаляване броя на паралелките и съкращаване на персонал. Само за периода 2000-2005 г, общият брой на учениците е намалял с 1 857 ученика. Друг проблем са отпадналите и необхванатите деца, подлежащи на задължително обучение, които са предимно от ромски произход.
Здравеопазване
Системата на здравеопазването покрива територията на цялата община.
Проведената реформа в тази област, разделянето на доболнична, болнична и спешна помощ, промени картата на лечебните заведения на територията на общината. Доболничната помощ се осъществява от:
 
а)   първична неспециализирана помощ - 39 индивидуални лекарски практики и
1 групова лекарска практика "Медицина";
б)    първична   стоматологична   помощ -   46   индивидуални   стоматологични
практики и 1 групова практика;
в)    специализирана доболнична помощ,   осъществявана от 2   Медицински
центъра, 53 регистрирани индивидуални практики за специализирана медицинска
помощ, 1 регистрирана практика за специализирана стоматологична помощ;
г)   Медико-диагностична лаборатория - лабораторна и образна диагностика.
Осъществява се от 5 медико-технически лаборатории и 6 медико-диагностични
лаборатории.
Болничната помощ на територията на Община Димитровград се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Екатерина", която разполага със 170 легла. Структурата на МБАЛ включва следните отделения: 2 терапевтични, хирургично, ортопедно-травматологично, педиатрично отделение, АГО, неврологично, офтамологично, ОАРИЛ и инфекциозно, физиотерапия, УНГ-сектор към ХО и дерматологичен сектор към терапевтично отделение, ТЕЛК.
Спешната помощ на територията на общината се осъществява от подразделение на Спешна помощ-Хасково.
Снабдяването с лекарствени средства се осъществява от 15 аптеки.
На територията на Димитровград е развито училищното и детско здравеопазване. В 9 училища, 10 детски градини и 2 ясли са разкрити здравни кабинети.
2.3.2. Икономически фактори
 
Безработица
Икономически активното население в община Димитровград е 36 273 души, което е 57% от общото. Средното равнище на безработица за 2006 г. е 10,02 %. Най-сериозно са засегнати нискоквалифицираните жени и млади хора, тези от малцинствен етнически произход и лицата с увреждания.
Бюджет на Община Димитровград
Бюджетът на Община Димитровград /22 530 452 лв./ за социални дейности и за услуги за деца и семейства за 2007 г. е, както следва:
А/ За социални дейности - 665 000 лв.;
Б/ За услуги за деца и семейства - 168 000 лв.
 
2.3.3.Информация за рисковите групи деца
А/ Деца, настанени в специализирани институции  /имат се предвид всички институции за деца от интернатен тип/.
На територията на общината специализирана институция е СУПЗ- Димитровград.
 

 
Бр. инс тит.
Капац итет
Брой настанени деца
Брой постъпили деца
Брой напуснали деца
Брой преминали деца
Общ престой на децата (в дни)
Общ размер на разходите в лева
субсидия
дарения
С
У
П
3
1
90
6
6
0
0
0
274 364
1 870
 
Брой персонал към 31 декември 2006 г.
Общ брой персонал
Брой хора от общия брой персонал
Администра­тивен и помощен
Пряко работещ с деца
Администрати­вен и помощен
Пряко работещ с деца
Пренаети за работа в алтернативни услуги
Обучени за работа в алтернативни услуги за деца
25
17
25
17
0
0
През 2006 г. в СУПЗ-Димитровград са настанени по реда на чл.26 от ЗЗД - 6 деца от други общини на възраст от 16 до 18 г. Четири от тях са на самотни родители, а 2 с декларация за съгласие за осиновяване. Причините за изоставяне на децата са трайна невъзможност на родителите за отглеждането им. Само две от децата осъществяват връзка с родителите си.
Б/ Деца с отклоняващо се поведение
•   Отпаднали деца от училище
По данни от Регионален инспекторат по образование - Хасково най-голям в областта е процентът на отпаднали от училище в община Димитровград. За първия срок на учебната 2006/2007 г. те са 118. В О"ЗД" към Д"СП" през 2006 г. са получени уведомителни писма за предстоящи наказания на 255 деца, за които съществува реален риск за отпадане от училище.
    Престъпления и противообществени прояви
През 2006 година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Димитровград е образувала 52 възпитателни дела по отношение на 74 малолетни и непълнолетни извършители.
 
Период
Възпитателни дела (общ брой)
Престъпления
Противообществени прояви
2006 година
52
50
9
 
Причините за извършването на противообществените прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни са многоаспектни - дестабилизацията на социалните структури, икономическата криза, водеща до обедняване на населението. Тези фактори на макроравнище дават своето отражение за дестабилизацията и негативни отношения в семейството, училището и приятелския кръг. Нарастващият брой на разведените родители, както и семейства намиращи се под границата на социалния минимум, разширява диференциацията сред децата в имуществен аспект. Тези обстоятелства и проявеното лекомислие, са причина малолетните и непълнолетните чрез противоправни деяния да разрешават имуществени и парични проблеми - главно кражби на чуждо имущество.
През 2006 г. отново по-голям е броят на непълнолетните извършители на противоправни деяния- 50, а малолетните са 24 от общия брой извършители.
 
Период
Малолетни и непълнолетни извършители на престъпления и противообществени прояви/общо/
малолетни
непълнолетни
2006 година
74
24
50
В/ Деца с увреждания
Към 31.12.2006 г. са регистрирани 195 деца с увреждания на територията на община Димитровград. На всички са осигурени правата по ЗИХУ. Отдел "ЗД" е ангажиран по отношение на 39 деца, на които е предоставена подкрепа в семейството, включително и чрез насочване към услугите на Дневен център за деца с увреждания. Родителите на 8 деца с трайни увреждания през 2006 г. са включени в НП "АХУ" като техни лични асистенти.
Брой деца със специални образователни потребности
През учебната 2005/2006г.децата със специални образователни потребности предимно се обучаваха в Помощно училище-Димитровград. След неговото закриване те бяха интегрирани в масови училища, като само 4 от тях са насочени към Помощно училище-Хасково. Към настоящия момент 119 деца се обучават в масова общообразователна среда, подпомагани от ресурсни учители.
 
Г/ Деца на улицата
В изпълнение на Националната стратегия за защита правата на децата на улицата в Община Димитровград съществува екип за работа с просещи деца с участието на представители на О"ЗД" към Д"СП" и Детска педагогическа стая към РПУ. През 2006 г. е провеждана социална работа с 15 регистрирани просещи деца и техните семейства.
В Община Димитровград няма регистрирани деца, които живеят на улицата.
Д/ Деца, жертва на престъпно посегателство или тормоз в или извън семейна среда
През 2006г. в Местната комисия за БППМН са получени сигнали за 40 малолетни и непълнолетни деца пострадали от насилие.
 
Вид на посегателството
 
2006г.
Умишлено нанесена телесна повреда
 
4
Блудство
 
4
Грабеж
 
3
Измама и изнудване
 
5
Склоняват към просия
 
15
Склоняваме към хомосексуални действия
 
1
Малтретиране в семейството
 
4
Малтретиране извън семейството
 
4
 
ОБЩО
40
Тревога буди фактът, че през 2006 г. има регистрирани случаи на деца, станали жертва на блудство, грабеж, изнудване и измама, докато през предходните години не са постъпвали данни за толкова сериозни посегателства над деца.
Сигнали за проституиращи деца и деца, употребяващи упойващи вещества и наркотици, са постъпвали в Детска педагогическа стая-Димитровград, но не са потвърдени. Няма информация за деца привлечени към секти с криминогенен характер.
Е/ Деца, живеещи в семейства в неравностойно положение
През 2006 г. са подпомагани с месечни социални помощи 1 365 деца от 1 335 семейства. Като от тях 192 са на самотни родители, а 402 са от многодетни семейства с5и повече деца.
 
2.4.Анализ на ресурсите
 
2.4.1. Човешки:
Община Димитровград разполага с достатъчен човешки ресурс с необходимата квалификация, образование и опит за работа с деца. Идентифицирана е необходимост от допълнително обучение на персонала от заведенията за социални услуги по отношение работата в алтернативни форми и осъществяване на индивидуален подход към децата.
2.4.2. Икономически:
Институциите, работещи с деца, разполагат с достатъчно сгради, но в някои от тях материално-техническата база не отговаря на съвременните изисквания. Необходимо е да се подобрят условията на живот на децата и младежите в СУПЗ, с оглед създаване на близка до семейната среда. Оборудването на учебните работилници е остаряло и помещенията се нуждаят от ремонт.
2.4.3. Наличие на добри практики, натрупан опит, НПО, общински програми и други
Изградена е мрежа на сътрудничество и партньорско взаимоотношение между институциите, работещи с деца в общината. Изготвен е план за действие, относно образователната   интеграция   на децата   и учениците от етническите малцинства. Създаден е и действа Общински ученически парламент с основна цел обединяване на учениците за активно участие в живота и развитието на общината със свои идеи и прояви. Съвместно с Информационен център за развитие е осъществен проект за трудово - правните отношения и възможности на младите хора да работят в свободното си време.
3.Приоритети
         Предпазване от институционализиране на деца в риск от изоставяне
         Предпазване от институционализиране на деца с противообществени
прояви
         Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от
насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.
         Създаване на условия за задоволяване на потребностите от социални
услуги за всички групи деца в риск в общността.
         Развитие на приемната грижа в общината
          Осигуряване на равен достъп до качествено образование на деца от
етнически     малцинства     и     деца     със     специални     образователни
потребности.
 
4. Визия
Община Димитровград се стреми да даде възможност на децата да израстват здрави и щастливи в позитивна среда - семейна или близка до семейната. Всички деца трябва да растат в сигурна среда като получават най-добрите грижи, образование и възможност за осмисляне на свободното време.
5.Принципи
Намеса в живота на детето се допуска, за да се:
         предотврати попадането на децата под институционална грижа
         реинтегрират децата, които вече са в институция
         предложи алтернативна грижа за децата,   които имат нужда от временна
институционална грижа
         подпомогне реинтеграцията и социалната адаптация на децата с увреждания
6.Стратегическа цел
1. Намаляване броя на децата в институциите чрез предлагане на алтернативни
услуги, обхващащи всички аспекти в работата с деца - превенция, реинтеграция и
приемничество.
2.          Интегриране на децата с увреждания в общността - развиване умения за
самообслужване, обучение в масови училища и социализация.
3.Подкрепа на деца с изявени дарби - насочването им към школи, групи по интереси и други, за развитие на заложбите им и тяхната по - нататъшна изява.
7.Основни задачи
1.По- нататъшно развитие на превенция на институционализацията.
2.        Развитие на приемна грижа като алтернатива на институционализацията на
деца.
 
3.       Работа по превенция   на детската престъпност и отпадането на деца от
училище.
4.       Реинтеграция на деца в биологичните им семейства, семейство на близки и
роднини.
5.       Подобряване условията на живот и грижи на децата в институциите, за които
няма друга алтернатива освен да останат в специализирани   институции до
навършване пълнолетие.
6.       Развиване на услуги в общността за деца с увреждания.
7.       Предоставяне на услуги, насочени към помощ и подкрепа за деца с откланящо
се поведение, както и за малтретирани деца.
8.Дейности за изпълнение на задачите
1.     СЪЗДАВАНЕ    НА    КОМПЛЕКС    ЗА   СОЦИАЛНИ    УСЛУГИ    ЗА   ДЕЦА    И СЕМЕЙСТВА С ОБОСОБЕНО КРИЗИСНО ЗВЕНО
2.    ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
3.    ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И РЕФОРМИРАНЕ НА СУПЗ В МАЛЪК ДОМ ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ОТ СЕМЕЕН ТИП
4.    АДАПТИРАНЕ   НА ГРАДСКАТА СРЕДА КЪМ   СПЕЦИАЛНИТЕ   НУЖДИ   НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
5. ИНТЕГРИРАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА В ОБЩНОСТТА
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
за 2007 година
 
 
Тази Програма е разработена въз основа на целите и принципите на закона за закрила на детото, Конвенцията на ООН за правата на детето и Националната програма за закрила на детето.
Целта на общинската програма е да определи приоритетите в областта на закрила на детето за 2007 година, които са:
1.Създаване на условия за задоволяване на потребностите от социални услуги за всички деца в риск от общността;
2.Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация;
3.Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка;
4.Намаляване броя на децата, жертви на пътнотранспортни произшествия.
Изпълнението на Програмата ще доведе до подобряване на грижите за децата в общината и на условията на пълноценната им социална реализация.
 
 
    Цел
Дейност
Отговорен орган
Финансиране
1.Да се създаде мрежа от услуги за децата и техните самейства, базирана в общността
1.1 Да се сформира екип за разработване на проект за реформиране и преструктуриране на СУПЗ в защитено жилище за деца и младежи от семеен тип
Общинска администрация съвместно с Дирекция “СП” и институцията
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
1.2 да се извърши оценка на предоставяните социални услуги в общността, анализ на потребностите от такива услуги и разработването на общинска за развитието им
Дирекция “СП” съвместно с общинска администрация
Не се изисква допълнително финансиране
1.3 Организиране на информационна среща за разасняване на профисионалнаната приемна грижа пред професионалисти, имащи отношение към децата
Дирекция “СП”
В рамките на утвърденият бюджет за 2007 г.
 
1.4 Да продължи развитието на приемната грижа в общността
Дирекция “СП”
В рамките на утвърденият бюджет за 2007 г.
 
1.5 Да се организира и стартира “Училище за родители”
Център за социална превенция
Не се изисква допълнително финансиране
1.6 Да се разработи проект за изграждането на ЦОП и Кризисен център
Общинска администрация
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
1.7 Да се разшири обхвата на предоставините услуги от ДЦДУ
Общинска администрация
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
2.Да се повиши качеството на живот на децата в СУПЗ
2.1 Да се подобри материалната база и се реорганира пространството на сградата в СУПЗ, с цел създаване на условия за живот на децата, близки до семейната среда
Общинска администрация
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
 
 
 
 
2.2 Периодично да се преразглеждат резултатите от изпълнението на индивидуалните планове за грижа и плановете на действие от СУПЗ
Дирекция “СП”и СУПЗ
Не се изисква допълнително финансиране
 
 
2.3 Да се разшири прилагането на програми за умения за самостоятелен живот на децата от СУПЗ
Общинска администрация съвместно с Дирекция “СП” и институцията
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
 
3.Осъществяване на превенция на насилието,сексуалната и трудова експлоатация.Повишаване на осведомеността на децата и местната общност, относно проблемите на насилието и експлоатацията в различните им форми /сексуална, трудова, злоупотреби в Интернет и др./
3.1 Провеждане на информационна кампания срещу насилието, сексуалната и трудова експлоатация
МКБППМН
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
 
3.2 Включване на Общинския ученически парламент в разработването на метериали за различни целеви групи деца и в разпространението им
Общинска администрация
Не се изисква допълнително финансиране
 
3.3 Да продължи дейноста “Кръгла маса” на Общинския ученически парламент по въпросите на насилието в различните му форми
Общинска администрация
Не се изисква допълнително финансиране
 
3.4 Участия в обучения на педагогически съветници, психолози и педагози за работа по превенция на насилието, сексуалната експлоатация и злоупотреба с деца
Общинска администрация и училищни ръководства
Не се изисква допълнително финансиране
 
3.5 Изграждане на мултидисциплинарен екип за индефициране и превенция на най-тежките форми на детски труд
Комисия за закрила на детето
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
 
3.6 да продължи осъществяването на акции на мултидисциплинарния екип за работа с просещи деца
Д “СП” и РПУ
Не се изисква допълнително финансиране
 
 
3.7 поддържане на партнюрството с местните медии за отразяване проблемите на децата
Комисия закрила на детето
Не се изисква допълнително финансиране
 
3.8 Провеждане на конкурси, съзтезания и инициативи “Спорт против дрогата”, спорт против насилието”
Общинска администрация и училищни ръководства
В рамките на утвърдения бюджет за 2007 г.
 
4.Социално включване, развитие на интегрираното обучене и осигуряване на равен достъп и качеството на образованието на децата със специални образователни потребност и деца от етнически малцинства
4.1 провеждане на обучение и повишаване квалификацията на педогогическия персонал в детските градини и училища за работа с деца със специални образователни потребности
РИО съвместно с общината
В рамките на утвърдения бюджет
 
 
4.2. Да продължи интегрирането на деца с увреждания в масови училища и детски градини.Предоставяне на информация и консултация на родителите
Екип за комплексно педагогическо оценяване
Не се изисква допълнително финансиране
 
 
4.3 Архешектурно адаптиране
 (построване на рампа, адаптиране на един санитарен възел, места за отдих) на детски градина и общообразователни училища обучаващи деца с физически увреждания
Общинска администрация
В рамките на утвърдения бюджет
 
 
4.4 Да се разшири интеграцията на деца от ромски произход в детски градини и училища
Директори на училища и детски градини
Не се изисква допълнително финансиране
 
5.Провеждане на активна превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в движение по пътищата
Да се организират съзтезания, викторини, конкурси, изложби, забавни игри, свързани с прилагане правилата за безопасност на движението по пътищата
Директори на училища и детски градини: РПУ
В рамките на утвърдения бюджет