Решение № 1111 от 28.02.2007 г. на ОбС-Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
№ 1111
от 28.02.2007 г.
 
На основание чл. 21 ал.1 т.6, чл.52 ал.1 от ЗМСМА и Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет
      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД
 
РЕШИ:
 
Приема предложението на ПКИкономическа политика, преструктуриране на общинската икономика и бюджет” за изменение в т. 6 от проекта за решение в Докладна записка вх. № 100-00-92/01.02.07 г. (изх. № 06-00-85/01.02.07 г.) от инж. Д. Хаджииванов- Кмет на Община Димитровград и увеличава средствата за дейност 714- “Спортни зали”, § 10 30- с 50 000 лв.
 
 
 
 
 
Участвали в поименното гласуване – 33 общински съветници, от които “за” - 33; “против” - 0; “въздържали се”- 0.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА         
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -
                                                           ДИМИТРОВГРАД:                                                                                                                      /НИКОЛАЙ КОЛЕВ/