Теглените от животинска тяга превозни средства подлежат на задължителна регистрация

karuca.jpg

 

ТЕГЛЕНИТЕ ОТ ЖИВОТИНСКА ТЯГА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ
 
Община Димитровград информира притежателите на пътни превозни средства, теглени от животинска тяга, че на основание чл. 30 ал. 2 от наредбата „За обществения ред при използване на пътни превозни средства, осигуряване безопасността на движението и ползването на общи площи на територията на община Димитровград”, е необходимо тези превозни средства да бъдат регистрирани.
 
 
Регистрацията трябва да бъде извършена в срок до 18 юни т.г. и се налага, заради осигуряване безопасността на движението. В тази връзка трябва кметовете на кметства и кметските наместници на територията на община Димитровград да се сдобият с регистрационни табели за тези превозни средства от сградата на Общинска администрация Димитровград. Табелите могат да бъдат получени от отдел „Управление и разпореждане с общинска собственост”, стая 101. Повече информация може да получите на тел. 6 82 78. 
 Цената на един регистрационен номер е 20 лв., като в нея влизат 10 лв. за номера и 10 лв. за талон на превозното средство.
Регистрационните номера трябва да бъдат раздадени от кметовете на собствениците от даденото населено място и да бъде съставен списък. Списъкът трябва да съдържа трите имена на собственика, адреса и номера на получената табела, както и квитанцията за заплатените пари.
Last modified: 12:11:53, 8 March 2020

More news

THE NEW ENERGY EFFICIENCY PROCEDURE HAS BEEN OPEN FOR APPLICATION

1242

The Ministry of Regional Development and Public Works has opened a Procedure under Priority 4 of the Program "Development of the Regions" 2021-2027, BG16FFPR003-4.001 ‘Support for sustainable energy renovation of multi-family residential buildings, including tackling energy poverty’. The application information and documents can be downloaded at the following web address:…

AUSTRALIAN JAZZ WITH A BULGARIAN FLAVOR IN DIMITROVGRAD

319

The Australian band David Dower Trio has got a concert in Dimitrovgrad this evening. The event is a part of their current tour in Bulgaria. The group combines jazz, rock and even Bulgarian musical influences to create its own original sound. After their concerts in Plovdiv and Sofia, the musicians…

To all the news