Докладни записки, внесени за разглеждане от Общински съвет - Димитровград

1. Докладна записка вх. № ОбС-07-521 от Стефан Димитров относно: Предоставяне на подходящо помещение и извършването на ремонт на същото за ситуиране на библиотеката на читалище „Отец Паисий Хилендарски” с. Длъгнево.

2. Докладна записка вх. № ОбС-07-526 от Катя Панева относно: Разкриване на нови длъжности към детските градини.
   
   3. Докладна записка 
вх. № ОбС-07-527 от Стефан Димитров относно: Допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград.

  4. Докладна записка вх. № ОбС-07-534 от Катя Панева относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

5.Докладна записка вх. № ОбС-07-535 от Виолета Желева относно: Промяна на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

6. Докладна записка вх. № ОбС-07-536 от Тодор ТАшев относно: Промяна на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

7. Докладна записка вх. № ОбС-07-543 от Тодор ТАшев относно: Издирване и заплащане от страна на земеделски производители, ползвали неправомерно земеделски земи собственост на община Димитровград за период стопански години 2012г., 2011г., 2010г.,2009г.

8. Докладна записка вх. № ОбС-07-558 Петър Томов относно: Ремонт на басейн "Химик".

9. Докладна записка вх. № ОбС-07-559 Петър Томов относно: Увеличаване с 8 бр. местата за паркиране в "Синя зона" в гр. Димитровград на бул. "Д. Благоев" пред Централна поща.

Files: