Промяна на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];
ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


             На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е приел Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. В чл. 24 са регламентирани таксите по Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства, осигуряване на безопасността на движението и ползването на общи площи на територията на община Димитровград, както следва:

·        Такса за ползването на места за служебни или лични нужди – 10 лв. за едно парко място на месец /по чл. 35, ал. 1/

·        /Изм. с Р № 276/31.05.2012 г./ Tакса за ползване на места за паркиране в „Синя зона” – 1 лв. на час, до 30 мин -   0.50 лв /чл. 47, ал. 2/

·        Такса за ползване на места за паркиране за служебни нужди в „Синя зона” – за 1 месец – 36 лв.; за 1 година – 240 лв. /чл. 52, ал. 1/

·        Такса за ползване на места за паркиране в района на Неделен пазар и Неделен автопазар – 2 лв. за едно парко място /чл. 58, ал. 2/ и т. н.

С решение № 276 от 31.05.2012 г. Общински съвет – Димитровград е приел изменение на чл. 24, т. 2, а именно: 1 лв. за час и до 30 мин - 0.50 лв, но за кратковременно паркиране в рамките на петнадесет минути, два часа, ден и т.н. не е регламентирано в  наредбата. 

Предлагам за първите 15 минути паркирането да бъде безплатно и таксата, която е описана за 2 лв. за едно парко място в т. 3, да бъде конкретизирано, че става въпрос за 2 лв. за ден. 

Смятам, че сме длъжни да осигурим лесен достъп на гражданите пред административни и обществени сгради, здравни заведения и търговски обекти. По този начин ще облекчим и бизнесът, който търпи загуби заради това, че в момента в града се изпълняват два големи инфраструктурни проекта. Предлагам, самите граждани да въвеждат часа на паркиране на направен за целта талон и да го поставят на предното стъкло на автомобила. Талонът ще е за многократна употреба и на него няма да е обозначена дата. По него инкасаторите ще се ориентират за изтичащите 15 минути.

            Предвид това е необходимо да бъде направена и промяна в Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград, където чл. 42, ал. 2 гласи: „(2) При паркиране на автомобил в “Синя зона” шофьорът е длъжен да постави зад предното стъкло на автомобила талон за платено паркиране така, че да се вижда добре отвън.”

Въз основа на гореизложеното, предлагам на вашето внимание следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:


1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Чл. 24, т. 2. Tакса за ползване на места за паркиране в „Синя зона” – първите 15 минути – безплатно, до 30 мин - 0.50 лв, 1 лв. на час, /чл. 47, ал. 2/;

      т. 3. Такса за ползване на места за паркиране в района на Неделен пазар и Неделен автопазар – 2 лв. за едно парко място на ден /чл. 58, ал. 2/.

            2. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  изменя чл. 42, ал. 2 от Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград, както следва: „(2) При паркиране на автомобил в “Синя зона” шофьорът е длъжен да постави зад предното стъкло на автомобила талон за платено паркиране или талон, отчитащ времето за безплатен престой, така че да се вижда добре отвън.”

            Приложение: извадка от публикацията на интернет страницата на Община Димитровград.

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград