Предложение за приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

  

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

  

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

  

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                       

ОТНОСНО: Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

  

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            Районна прокуратура – Димитровград извърши проверка относно законосъобразността на действащите към момента наредби на Общински съвет – Димитровград, издадени на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, а именно: Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

При извършената проверка се установи, че определените в наредбите местни данъци и такси и цени на услуги са определени в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ, но и някои пропуски и неточности, които се налага да бъдат отстранени.

Според § 1, т. 5 от Наредба № 12 „средства за подслон” и „места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 4, т. 1 и 2 от Закона за туризма. Чл. 3, ал. 4 от ЗТ е със съвсем различно съдържание и там липсват т. 1 и т. 2.

През месец март 2013 г. е приет нов Закон за туризма, което от своя страна води до промени в ЗМДТ. Според § 1, т. 27 от ЗМДТ „Места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма. По смисъла на новия ЗТ „средства за подслон” няма, също така в ЗМДТ навсякъде думите „средства за подслон” са заличени.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния  проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  изменя Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, както следва:

Допълнителни разпоредби, § 1. 5.Места за настаняване са съответните туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за туризма.

Допълнителни разпоредби, § 1. 10. „Нощувки” са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

В приложение № 2 към чл. 56, видове патентни дейности и годишни размери на данъка, т. 1 Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

Приложение: извадка от Наредба № 12 и от публикацията в сайта на общината.

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

 

За справка:

 

Извадка от Наредба № 12

 

                                       Допълнителни разпоредби

§1. По смисъла на тази Наредба:

5. „Средства за подслон” и “места за настаняване” са съответните туристически обекти по чл.3,ал.4,т.1 и 2 от Закона за туризма.

10.  /нова с Р № 1335/27.01.2011 г./ „Нощувки” са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 56.

 

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 

 

 

Патентни дейности
І зона
ІІ зона
ІІІ зона

1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:

1 и 2 звезди

      75                                50                                     25