ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД


Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

От Катя Панева – общински съветник от Коалиция „Да за Димитровград“

                                                                                               

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Димитровград е приел Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Наредбата е в сила от 01.01.2010г., като през годините са извършвани промени в размера на някои такси.

С Решение №1713/20.09.2011 г. бе приета промяна на Наредба 10, касаеща таксата за отдаване под наем на ОДТ „Апостол Карамитев“ .

В Приложение №1 към чл.53, е записано :

Наем на ОДТ „Апостол Карамитев“ :

70 лева на час и 400 лева на ден за неотопляем сезон

100 лева на час и 500 лева на ден за отопляем сезон

Тези наемни цени са приемливи за външни организации, но за училища, детски градини, читалища, детски и младежки център и НПО са изключително високи. Оказва се, че театърът става недостъпен за ползване от бюджетните и неправителствени те организации, работещи в обществена полза. Във връзка с това, предлагам да бъдат редуцирани цените за отдаване под наем на ОДТ „Апостол Карамитев“ за този вид организации, като за неотопляем сезон наемът за 1 час да бъде 20 лева, а за цял ден – 100 лева. За отопляемия сезон наемът за час да бъде 40 лева, а за цял ден да бъде 200 лева. Смятам, че тези цени покриват консумацията на ел.енергия, вода и отопление и бюджетът на театъра не се нарушава. Като ОБЩИНСКИ ТЕАТЪР, тази институция трябва да предоставя достъпност на гражданите и организациите от нашата община. Театърът не е търговско дружество, от което да очакваме печалба. Той има и социална функция. Нашият общински съвет прие Декларация на БАРОК за достъп на младите хора до култура и това е една стъпка да предоставим този достъп.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

І.Общински съвет Димитровград приема  допълнение на   Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

В Приложение №1 към чл.64 –  т.53 се допълва:

За отдаване под наем на ОДТ „Апостол Карамитев“ на общински институции, народни читалища и НПО, работещи в обществена полза, наемът за 1 час в неотопляемия сезон е 20 лева, а за ден – 100 лева. В отопляемия сезон наемът за час е 20 лева, а за ден – 200 лева.

При необходимост салонът да бъде ползван от общинската администрация и от Общинския съвет за различни събития, наем не се взема.

ІІ.Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината .

Катя Панева

Общински съветник