ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО                        

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАДД  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

От Калинка Христова Монева – общински съветник от Коалиция „Да за Димитровград“


                                                                                               

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД


 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет Димитровград е приел Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Наредбата е в сила от 01.01.2010г., като през годините са извършвани промени в размера на някои такси.

На сесията на ОбС на 26 юни, с Решение №1348 бе приета промяна, касаеща таксата за отдаване под наем на кинозалата в бившето кино „Химик“ , предоставено за управление от ОП „Детски и младежки център“. То гласи:

І.Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на   Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

В Приложение №1 към чл.64 – нова т.66:

Такса зала в Кино „Химик” – 50 лева на час/200лева на ден

- за организации на общинска бюджетна издръжка  10 лв./час

В определянето на таксите смятам, че има пропуск и той се отнася до НПО, работещи в полза на обществото – в това число и народните читалища.  Смятам, че този пропуск трябва да се коригира, като предлагам в текста на Приложение № 1 към чл. 64 т.66 след текста: За организации на бюджетна общинска издръжка, да се добави: и НПО, работещи в обществена полза и народните читалища.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Димитровград  следния проект за

РЕШЕНИЕ:

І. Общински съвет - Димитровград приема допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

В Приложение №1 към чл.64 – т.66, след текста „За организации на бюджетна общинска издръжка, добавя: „,НПО, работещи в обществена полза и народните читалища.

ІІ.Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината .
Калинка Монева

Общински съветник