Приемане на изменения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: Приемане на изменения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            Районна прокуратура – Димитровград извърши проверка относно законосъобразността на действащите към момента наредби на Общински съвет – Димитровград, издадени на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, а именно: Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

При извършената проверка се установи, че определените в наредбите местни данъци и такси и цени на услуги са определени в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ, но също така има и някои пропуски и неточности, които се налага да бъдат отстранени.

Според чл. 2, ал. 1, т.7 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, на територията на общината се събира местна такса: туристическа такса. Същевременно раздел ІV – „Туристическа такса” – чл. 40 – е отменен с Решение № 1336/27.01.2011 г., като е въведен местен данък, регламентиран в чл. 2, т. 7 и раздел VІ от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци. Ето защо т. 7 на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 10 следва да бъде отменена.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния  проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  отменя т. 7 на чл. 2, ал. 1 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

Приложение: съгласно текста.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград