Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                                                        

ОТНОСНО: Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

 

  УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            Районна прокуратура – Димитровград извърши проверка относно законосъобразността на действащите към момента наредби на Общински съвет, издадени на основание чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, а именно: Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград и Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

При извършената проверка се установи, че определените в наредбите местни данъци и такси и цени на услуги са определени в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ, но и някои пропуски и неточности, които се налага да бъдат отстранени.

В Приложение № 2 към чл. 56 в Наредба № 12 в т. 21 е определен данък за отдаване на видеокасети под наем. В Приложение № 4 към Глава ІІ, раздел VІ от ЗМДТ е въведен данък  за „отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем”. С оглед развитието на технологиите, където повечето записи вече са на електронен носител, следва да се допълните т. 21 от Наредба № 12 и същата се приведе в съответствие с т. 21 от Приложение № 4 към Глава ІІ, раздел VІ от ЗМДТ.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния  проект за

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с ЗМДТ, Общински съвет – Димитровград изменя т. 21 от Приложение № 2 към чл. 56 в Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, както следва:

Т. 21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем.

            Приложение: съгласно текста.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград