Предложение за промяна на Наредба № 2 за опазване на обществения ред

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected]; 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                                                       

ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА №2 ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На редовното заседание на Общински съвет – Димитровград, провело се през месец, Общински съвет – Димитровград  разгледа предложение за промяна на Наредба № 2 за опазване на обществения ред и прие решение, за поставянето на агитационни материали. Поставянето им се допуска при положение, че организаторите внесат в касата на общината депозит в размер на 1000 лева. В случай, че почистването се извърши в рамките на законоустановения срок, депозитът се възстановява. Когато организаторите не почистят определените за агитация места в определения срок, депозитът не се възстановява. 

            При провеждането на местни избори се явяват кандидати, които са не само политически партии, а коалиции и независими кандидати, издигнати от инициативни комитети. Докато партиите и коалициите, които също са образувани от партии, получават държавна субсидия и разполагат с необходимите средства, независимите кандидати нямат субсидиране и разчитат на собствени приходи.  

             В тази връзка предлагам промяна на наредба и следния проект за

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград изменя чл. 20, ал. 2 на Наредба №2 за опазване на обществения ред, както следва:

Чл.20, ал.2 – Поставянето на агитационни материали се допуска при положение, че организаторите внесат в касата на общината депозит за партии и коалиции в размер на 1000 лв. и за инициативни комитети – 100 лв.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет - Димитровград