Предложение за промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected]; 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                                                       

ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства  на територията на община Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В момента в Димитровград се изпълняват няколко мащабни инфраструктурни проекти. Един от тях изграждането на паркинг на Неделен пазар чрез общ проект с турската община Узункьопрю. Но това от своя страна води до доста неудобства на  живущите в кв. Каменец, свързани със струпването на огромен брой хора и автомобили в пазарните дни. Местата за паркиране са ограничени и живущите нямат къде да паркират своите автомобили.

Предвид това, предлагам промяна в Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград, която да даде възможност на хората, които живеят в този район да оставят своите превозни средства близо до дома си.

 В тази връзка предлагам промяна на наредба и следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба №2 за опазване на обществения ред, както следва:

            Изменя чл. 53, т. 2. В дните петък, събота и неделя за времето от 06,00 часа до 18,00 часа се забранява влизането и паркирането на паркингите пред жилищните блокове на адреси бул. “Ст. Стамболов” № 9, № 11, № 4, № 6, №3, 5 и №8, ул. „Ивайло” бл. № 2, 2А, 4 и 6, ул. „Петър Берон” 1, 3 и 5 с изключение на живущите.

2. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ,

Председател на

Общински съвет - Димитровград