Предложение за приемане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Траурен обреден дом” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    


ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Траурен обреден дом” – Димитровград.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Общински съвет – Димитровград прие решение № 314/28.06.2012 г. във връзка с приемане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Траурен обреден дом” - Димитровград.

Със своя заповед № АК-04-12/18.07.2012 г. Областен управител на Област Хасково оспорва частично горепосоченото решение с мотив за незаконосъобразност поради противоречие с матералноправните разпоредби на  Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за общинската собственост (ЗОС) и Кодекса на труда.  

На заседание, проведено на 31.10.2012 г., Административен съд – Хасково разглежда административното дело, образувано във връзка със заповедта на областния управител и взема решение № 203/06.12.2012 г., с което отменя частично текстове в решението на ОбС. След оспорване Върховен административен съд оставя в сила решението на Административен съд – Хасково в обжалваната му част и решението е окончателно.

Решението на Общински съвет – Димитровград  ще бъде коригирано в съответствие разпоредбите на Административен съд – Хасково, но в този вид то става неразбираемо и объркващо за изпълнението му. Предвид това, предлагам да бъде прието решение с текстовете, останали в сила след решението на съда, а отменените да бъдат изтрити, за да може правилникът да бъде променен коректно.

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

І. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52 и чл. 55 от ЗОС, Общински съвет – Димитровград приема изменение и допълнение в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” - Димитровград, както следва:

1.      Изменя наименованието на „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие  „Траурен обреден дом” – Димитровград”;

2.      Допълва чл.2 с нова ал.2: „Предприятието се управлява от директор, който е общински служител”

3.      Изменя чл. 6, ал.1, тире две: „Приема правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Траурен и обреден дом”.

4.      Чл. 6, ал.2, тире четири, текстът „назначава управителя на ОП ”Траурен и обреден дом” се заличава.

5.      В чл.6, ал.4 думата „управителят” се заменя с думата „директорът”

6.      Допълва чл.6 с нова ал.5:  „Директорът се назначава от кмета на общината по ред, определен от Общинския съвет.

7.      Допълва чл.6 с нова ал. 6: „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие.

8.      Изменя чл.8, ал.3, като се заличава точката и вместо нея се изписва текст: „.. и Общинския съвет.”

9.      В чл. 8 думата „управителят” се заменя с думата „директорът”;

10.  Допълва чл. 8 с нова ал.8: „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”.

11.  Допълва чл. 8 с нова ал. 9: „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица”.

12.  Добавя нов чл.9: „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка пред кмета на Общината и Общинския съвет”.

13.  Добява нов § 4: „Измененията в Правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

Приложение: копие от публикацията на предложението (публикувано на интернет страницата на общината на  ………… 2014г.)

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград