Предложение за промяна в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                    

 

ОТНОСНО: Приемане на изменения в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

 

 УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

            В края на 2013 г. Народното събрание прие изменения в Закона за местните данъци и такси, публикувани в брой 101 на Държавен вестник от 22 ноември 2013 г.

            Приетите промени са в сила от 01. 01. 2014 г. и поради това е необходимо да бъдат направени изменения в наредбата на Общински съвет – Димитровград за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, като се цели неувеличаване на данъчната тежест на населението. 

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Димитровград приема промени в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, като изменя чл. 41 (1) 1,2,3,4 и 5, както следва:

1. до 37 kW включително – 0,35 лв. за 1 kW;

 2. над 37 kW до 55 kW включително – 0,41 лв. за 1 kW;

   3. над 55 kW до 74 kW включително – 0,55 лв. за 1 kW;

   4. над 74 kW до 110 kW включително – 1,35   лв. за 1 kW;

   5. над 110 kW –  1,60 лв. за 1 kW;

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Димитровград приема промени в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, като изменя чл. 45, както следва:

 

Чл. 45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 55 от ЗМДТ данък за съответната година се заплаща с намаление 40 на сто.

(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5" и "Евро 6" - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от ЗМДТ данък.

(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗДМТ данък.

(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за други цели.

(5) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград