Предложение за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

Email: [email protected]; [email protected];

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ


ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

 

ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград.

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с решение № 122/28.02.2008 г., Общински съвет – Димитровград приема за реализация и изпълнение Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград.

            На провелото се заседание през месец октомври, Общински съвет – Димитровград отново прие решение, с което отпусна стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград. Отпуснаха се стипендии в размер от 25,00 лв. до 520,00 лв. Ясно е, че размерът на финансовата награда се определя в зависимост от постиженията на децата, но също така смятам, че е недопустимо наличието на такава голяма разлика в отпуснатите суми. Своите успехи учениците са постигнали с много усилия и постоянство, което е похвално. Повечето от тях са се лишили от забавленията и са посветили свободното си време на учене и тренировки. Именно поради тази причина смятам за нередно определянето на стипендия в размер на 25 лв. Сумата е изключително скромна и не е достатъчна дори за закупуването на учебни помагала и пособия. Твърдо съм убеден, че ние трябва да проявим уважение към техните заслуги и да ги стимулираме подобаващо. 

            В тази връзка предлагам да се фиксира размера на минимално финансово стимулиране като се приеме промяна в Наредба № 21 и предвид това, предлагам Общински съвет - Димитровград да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград  приема изменение в Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград, както следва:

Чл. 14, ал. 4

            т. 2 Размерът на стипендията се равнява общо на до шест минимални работни заплати, определени за страната към датата на одобрение на кандидата, но не по-малко от 100 лв.

            т. 3 Размерът на стипендията за участник в национален отбор се равнява на до дванадесет минимални работни заплати, определени за страната към датата на одобрение на кандидата, но не по-малко от три минимални работни заплати.

Чл. 16, ал. 4

            т. 2 Размерът на еднократното финансово стимулиране е до една минимална работна заплата, определена за страната към момента на подаване на кандидатурата, но не по-малко от 100 лв.

            т. 3 Еднократното финансово стимулиране по ал. 1, т. 3 е в размер на четири минимални работни заплати, определени за страната към момента на подаване на кандидатурата, разпределена по равно на всеки участник в отбора.

 

 

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ                                                                

Председател на Общински съвет                                                

Димитровград