Предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

Email: [email protected]; [email protected];

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ 
СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград.

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Във връзка с желанието на клубовете за развитие на спортната дейност беше проведена среща с представители на спортните клубове в общината и кметовете на Добрич, Радиево и Странско, като основния въпрос, който се обсъди беше за субсидиране на спортните клубове.

Към момента в Община Димитровград спортните организации се финансират чрез Регламент за  реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград, приет с Решение №305 от 31. 05. 2012 г. на Общински съвет – Димитровград.

Считам, че същият не гарантира достатъчно ясно разпределение на средствата, съобразно видовете спортни клубове, както и критериите за финансово подпомагане. Поради това, е необходимо приемането на нова наредба, която да уреди отношенията в тази сфера.

Предвид гореизложеното, предлагам да бъде приета Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград, която да предвижда директно финансиране на спортните клубове от Община Димитровград.

Предложената Наредба е изготвена в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация и Закона за нормативните актове.

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е :

 

            На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Димитровград приема Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград.

Приложение: съгласно текста.
ПРОЕКТ:НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.1. С тази наредба се определят условията, реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община Димитровград за финансово подпомагане на спортните клубове.


Чл.2. Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните видове дейност: детско-юношески спорт и спорт за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, спортно майсторство, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения и участия.


Чл.3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове е на база на постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в спортните прояви.


Чл.4. Община Димитровград подпомага само лицензирани спортни клубове, чиито седалища и дейност са на територията на общината.


Чл.5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, съгласно чл. 59, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорт.


УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл.6. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община Димитровград, трябва да отговарят на следните условия:


1. Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;


2. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в Националния регистър на спортните организации на Министерството на физическото възпитание и спорта;


3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;


4. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.


Чл. 7 Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на чл.  11 от Закона за физическото възпитание и спорт.


Чл. 8. В годината на кандидатстване за финансиране, спортните клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.


Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.


Чл.10.Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.


Чл. 11. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва:


1. Постигнати резултати в Международния спортен календар и Държавния спортен календар за предходната година;


2. Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавните първенства за предходната година;


3. Стимулиране развитието на детско- юношеския спорт в община Димитровград;


4.Организиране, провеждане и участие в традиционни за община Димитровград спортни прояви от спортните клубове;


Чл.12. Община Димитровград подпомага спортните клубове отговарящи на условията и критериите приети от Наредбата и утвърдени от Общинския съвет.

/1/ За детско-юношески спорт се отпускат субсидии за:

§         Съдийски такси (ако има);

§         Такса участие (ако има);

§         Лекар;

§         Пътни;

§         Нощувки (само при гостуване);

§         Дневни (само при гостуване);

§         Разходи за технически лица;

1.      Суми:

§         дневни – 8 лв. на ден на състезател;

§         нощувки – 12 лв. на вечер на състезател;

/2/ За други:

§         Съдийски такси (ако има);

§         Такса участие (ако има);

§         Лекар;

§         Разходи за технически лица;


Чл.13. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община Димитровград, подават заявление до кмета в срок до 31.01. на текущата година. Заявлението за финансиране следва да бъде придружено от:


1. Копие от съдебно решение;


2. Удостоверение за актуално правно състояние;


3. Удостоверение   за   лиценз,   издадено   от   Министерство   на   физическото възпитание и спорта;


4. Удостоверение за регистрация  в  Централния регистър  на Министерство на правосъдието;


5. Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на спортния клуб;


 

Чл. 14. /1/ Заявленията на спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се разглеждат от комисия.

/2/ Комисията по ал. 1 се състои от 5 члена, от които трима общински съветници – представители на комисиите по „Образование, младеж и спорт”, „Икономическа политика и бюджет” и „Европейски програми и опазване на околната среда и водите” и двама служители от общинската администрация в т.ч ресорен зам.кмет.

/3/ Комисията по ал. 1 след разглеждане и оценяване на постъпилите молби, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на предлаганите финансови средства за текущата година.


Чл. 15 Общата сума на средствата за финансово подпомагане и разпределението им по спортни клубове се утвърждава с бюджета на Община Димитровград за текущата година от Общинския съвет.


Чл. 16/1/ Условията за финансово подпомагане от Община Димитровград по реда на тази наредба, целесъобразното разходване на предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и отговорности се уреждат с договор.


/2/ В договора се посочват банковата сметка по която да бъдат преведени средствата, лицето което има разпоредителни права върху сметката, както и начин на изплащане. Не се допуска изплащане на одобрената субсидия на по-малко от два транша, като срокове за плащане се регламентират в договора.


 


VI. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА, КОНТРОЛ И САНКЦИИ


Чл. 17 Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказват пред община Димитровград целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /чл. 2, ал. 2, т. 8/.


Чл. 18/1/ Община Димитровград упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за дейността и да извършват проверки на място.


/2/ Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен клуб.


/3/ Недопустими за финансиране от общината са разходите за закупуване на дълготрайни материални активи и за  заплащане на наемни отношения/когато клуба няма собствена база за тренировъчна дейност/.


/4/ Спортните клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към момента на преодтавяне на средствата.


Чл. 19/1/ Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 31.01. на следващата година.


/2/ Спортните клубове неотчели средствата в срока по ал. 1, нямат право на финансово подпомагане от Община Димитровград за текущата година.


/3/Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представени документи и неверни данни по чл. 13, се лишават от финансово подпомагане за следващата календарна година.


Чл. 20 Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит от община Димитровград .


 


VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с


решение на Общински съвет  - Димитровград №…………………


§ 2. Настоящата наредба влиза в сила от  датата на приемането и.

 
СТЕФАН ДИМИТРОВ
Председател на Общински съвет - Димитровград