Предложение за промяна в Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

Относно: Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

Във връзка със съвременните тенденции за развитие на обществото в национален, европейски и световен мащаб и по-точно за постигане на онази солидарност между поколенията, която би направила нашето общество по-справедливо, ние сме длъжни да откликнем на потребностите на хората от третата възраст и на хората със специфични потребности, като им предоставим възможности за социално включване и за достоен живот.

Време е с тази нелека задача да се ангажират администрацията, политическите партии, бизнесмените, бизнес организациите, гражданското общество и да се разработят адекватни мерки на променящите се социални, икономически и политически системи в резултат на застаряването на населението, както и на обезлюдяването на малките населени места.

Като първа мярка във връзка с този сериозен демографски и социален процес, предлагаме промяна в Наредба №23 на община Димитровград, касаеща организацията на клубовете на хората от третата възраст. И тези промени са изключително в контекста на времето в което живеем и на потребностите на хората от третата възраст, хората със специфични потребности и запазването на тяхното достойнство. В селата ни, в Димитровград  и в Меричлери има хора, които се нуждаят от неформално отношение и от малко помощ, за да могат да се интегрират към Клубовете на хората от третата възраст , хората в неравностойно положение и специални потребности и от там, към един по-нормален живот. Това точно трябва да бъде в бъдеще и една от основните задачи на уредниците на клубовете – да ги издирят, да ги посетят, да ги приобщят. Животът, особено в селата изхвърля на произвола на съдбата не един и двама възрастни хора. Не може да продължаваме да стоим и нищо да не правим за тях. Това нито е морално, нито е човешко.

Уважаеми г-жи и г-да общински съветници, сигурни сме, че и вие не намирате за нормално и естествено, възрастните хора да са изолирани, самотни и обезверени в едно общество, за което са работили през целия си живот. Да бъдем в крак с времето и нашите решения да откликват на най-наболелите проблеми на общността – това е отговорната позиция. Всички доводи, които формализират проблема, са несъстоятелни, когато се решават човешки съдби.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагаме следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменения в Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград, както следва:

Раздел II става: Откриване на клубове 

Чл. 5 ал. 1 става:

Клубовете като база се откриват с Решение на Общинския съвет.

Чл. 5 ал. 2 т. 2 се допълва с:

а/ Клубове във всички населени места с население над 1500 човека – до 31 декември 2013г.

б/ Клубове във всички населени места с население от 300 до 1500 човека    – до 31 декември 2014 година.

 в/ Клубове във всички населени места с население под 300 човека – до    31 декември 2015 година.

 

Раздел II чл.5. ал. 3 – отпада

Раздел II чл. 5 ал. 4 - отпада

Раздел III чл. 7 ал. 1 става:

Кметът на община Димитровград назначава уредник на клуба на трудов договор на пълен щат в кварталните клубове и в населените места с над 1500 жители и на половин щат в населените места с под 1500 жители

 Раздел IV чл. 14 става:

Контролът по изпълнението на Наредбата се осъществява както следва:

- по отношение на организацията на дейността на клубовете – от отдел "Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми"

- по отношение на финансовия контрол – Дирекция „Финансово-счетоводни дейности”

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ                                                                                                 КАЛИНА МОНЕВА

Председател на Общински съвет                                                                      Общински съветник

Димитровград