Предложение за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.


ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А

 

Диян Георгиев, общински съветник

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – Димитровград е приел Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

Съгласно Приложение № 2, Списък с видовете технически  услуги  и цени за тях, т. 13 се издава удостоверение за търпимост на основание §16 ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 г., за което се заплаща:

-         проверка на място и обследване на строежа за търпимост - 20,00 лв.

-         за гаражи и други строежи с разрешителен режим по чл. 147 от ЗУТ – 33,00 лв.

-         за всички останали строежи – 385,00 лв.

Таксата, която трябва да се плати при издаване на това удостоверение, отнасящо се до всички останали строежи е 405,00 лв. Промяна, свързана с горепосочените такси не е правена от поне 3 мандата на общинския съвет. С всяка изминала година броя на тези удостоверения спада, поради голямата такса, като за 2012 г. те са само 5 бр.

В тази връзка предлагам таксата да бъде в размер на 100,00 лв., като към нея при всички случаи се прибавят и 20,00 лв. за проверка на място и обследване на строежа за търпимост.

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

Приложение № 2, Списък с видовете технически  услуги  и цени за тях, т. 13, удостоверение за търпимост на основание §16 ал.1 от ЗУТ за строежи изградени до 07.04.1987 г.

-         за всички останали строежи – било 385,00 лв. – става 100,00 лв.