Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];
ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост, Общински съвет е приел Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища. Наредбата е приета с решение № 430/31.03.2005 г., като през годините са извършвани само две актуализации.

Съгласно чл.14  /1/ Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилищата по чл. 43 от Закона за общинската собственост имат граждани и техните семейства, които отговарят едновременно на следните условия:

1. Не притежават жилище, вила или идеални части от такива имоти, годни за постоянно обитаване.

2. Не притежават жилищен или вилен парцел в района на населеното място.

3. Не са прехвърляли имоти по т. 1 и 2 на други лица след 13 март 1990 г., с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел.

През годините много хора са изгубили своите жилища, поради причини, изхождащи от икономическо състояние в условия на финансовата криза. Броят на нуждаещите се от настаняване в общински жилищата е увеличен, а годината, указана в т. 3 от чл. 14 поставя едно голямо ограничение. Затова предлагам 1990 година да бъде заменена с 2010 година. По този начин ще дадем възможност на по-голям кръг от нуждаещи се да кандидатстват за настаняване.

В текста на чл. 11, ал. 4, ако в едномесечен срок от близане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва, без да е необходимо издаването на друг административен акт, е допусната правописна грешка, затова предлагам в проекта за решение да бъде включена и тази поправка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

РЕШЕНИЕ:

 

 Общински съвет – Димитровград приема изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища, както следва:

1)      Чл. 14, ал. 3: „Не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица след 13 март 2010 г., с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организация с идеална цел”.

2)      Чл. 11, ал. 4: „Ако в едномесечен срок от влизане в сила на настанителната заповед не се сключи наемен договор и жилището не се заеме, заповедта се обезсилва без да е необходимо издаването на друг административен акт”.

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /П/

Председател на Общински съвет

Димитровград