Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

До Общински съвет

Димитровград

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 


от Тодор Ташев съветник от

КП „ Да за Димитровград”ОТНОСНО : Промяна Наредба №6 за реда и условията , при които община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества. Конкретно за регламентация по отношение правата на управителите на търговски дружества , където общината е едноличен собственик или притежава повече от 50% дял от капитала.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


            След като се констатира наличието на сключени крайно неизгодни договори от страна на управители на търговски дружества , където общината е едноличен собственик , като се визира конкретен случай : МБАЛ „ Св. Екатерина „ , сключен договор за строителни дейности с неустойка 1% на ден , без да е налице ограничение по отношение на таван на нарастване на неустойката . Считам , че следва да се предприемат действия посредством които да се наложи изрична регламентация по отношение на параметрите на договорите , относно неустойката предвидена в тях.

              Нормативна уредба :

              Чл. 309 ТЗ – Не може да се намалява поради прекомерност неустойка , дължима по търговска сделка , сключена между търговци.

              Чл. 51а ЗОС , ал.4 -Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност се определят с наредба на общинския съвет. В наредбата се определят:

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;

2. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;

3. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.

             От чл. 11 до чл. 26 от Наредба № 6 е видно , че общински съвет вече е наложил и редица ограничения по отношение на правата на управителите при сключване на договори , както по силата на чл. 51а ал.4 т.2 / компетенции на управителя / , така и по т.3 от ЗОС.

             С настоящата промяна държа да защитя по несъмнен начин правата на община Димитровград като собственик на дялове в търговски дружества , като поставя тава на неустойката която може да се поеме като задължение от страна на управителите при сключване на търговски сделки.  Това ограничение следва да е съобразено и с добрата търговска практика , като такива ограничения са стандартни , при сключването на договори с цел защита интересите и на двете договарящи дружества. В тази връзка се наблюдават две хипотези , при наличие на договор със стойност над 10 000 / десет хиляди лева / лв. , неустойката не надхвърля 5 / пет процента/% , от размера на дължимата сума , като тя се акумулира , под формата на 0.1% на ден , но не- повече от 5% от дължимата и изискуема сума. Втората хипотеза когато е налице сключен договор на стойност под 10 000 / десет хиляди лева/ лв. неустойката не надхвърля10 / десет процента/% , от размера на дължимата сума , като тя се акумулира , под формата на 0.5% на ден , но не- повече от 10% от дължимата и изискуема сума.

              Предвид силата на закон по отношение на сключените вече договори , и общият принцип на правото , че „ сключеният договор следва да се спазва „ , настоящите промени не могат да имат автоматично обратно действие , но са предпоставка да се прегледат всички сключени от управителите договори , които още на са приключили и да се поканят контрагентите за предоговаряне на условията по отношение на дължимите от страна на общинските търговски дружества неустойки при неизпълнение.

              С настоящата докладна правя предложение и за императивна забрана по отношение на сключване на договори между общински търговски дружества и трети лица , по отношение наличието на арбитражна клауза. Това ми предложени е продиктувано от наличието на ограничение на правото да се търси съдебен контрол по отношение на сключени договори , което според мен е явно и недвусмислено ограничаване на правата на дружествата и ограничаване правата на собственика в лицето на община Димитровград.

              С цел прозрачност при сключването на търговски сделки , следва да се засили и контрола от страна на общинска администрация като , предвидената хипотеза по отношение на съгласуване в чл. 11 ал.2 т. 2 от Наредба №6 , следва да се разшири обхвата на контрол от страна на кмета , като се предвиди съгласуване при сключване на договор със стойност над 9 999 / девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева / лв. , като изрично се възложи , че при наличие на анекс или допълнително споразумение за повишаване цената на договорът подписан без такова съгласуване , ако цената на целият договор надхвърля посочената , е недействителна уговорка по отношение на търговското дружество.


              Водим от горното на основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА вр. чл. 51а ал.4 т.2 от ЗОС , предлагам следният проект за решение

           Общински съвет Димитровград

Р  Е  Ш  И :

На основание чл. чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА вр. чл. 51а ал.4 т.2 от ЗОС

 Т.1 - Създава чл. 11 а в Наредба №6 на общински съвет Димитровград / нов/ .

         „ чл. 11а /ал.1/ – Управителите на търговски дружества в които община Димитровград е единствен собственик на капитала или такива в които община Димитровград притежава на 50% от дяловият капитал, при встъпване в договорни отношения следва да представят на отсрещната страна копие от Наредба № 6 , като същата е и неразделна част от сключеният договор и основен документ в процеса на водене на преговори.

                          /ал.2/ При сключване на договор управителите на търговски дружества в които община Димитровград е единствен собственик на капитала или такива в които община Димитровград притежава на 50% от дяловият капитал, не могат да поемат под формата на неустойка или друг вид обезпечение на вземането на контрагента , по голямо от следните размери по отношение на дължимата и изискуема сума :

                           т.1 -  При договор със стойност над 10 000 лв. , неустойката не може да надхвърля 5 % , от размера на дължимата сума , и изискуема сума , като тя се акумулира , под формата до 0.1% на ден , но не- повече от 5% от дължимата и изискуема сума.

                            т.2- При договор на стойност под 10 000 лв. неустойката не надхвърля10% , от размера на дължимата сума , като тя се акумулира , под формата на 0.5% на ден , но не- повече от 10% от дължимата и изискуема сума.

                       /ал.3/ в срок от 1 месец от влизане в сила на настоящата норма управителните на търговски дружества в които община Димитровград е единствен собственик на капитала или такива в които община Димитровград притежава на 50% от дяловият капитал, са длъжни да предприемат действия по предоговаряне на условията на договорите , които са в противоречие с ал.2, и съобразяване на същите с въведените ограничения. „

 

      Т.2-Създава чл. 11б в Наредба №6 на общински съвет Димитровград/нов/.

        „чл.11б – Управителя няма право да встъпва  в преддоговорни или договорни отношения , когато е налице клауза или изискване предвиждаща арбитражна клауза . Всички договори подписани от управителя следва да съдържат клауза в договорът , че всички въпроси относно изпълнението на договорът , ако не могат да се решат по взаимно съгласие се отнасят за разглеждане пред съответният компетентен съд.

          Т.3-Изменя раздел ІV от Наредба №6

           Като в заглавието накрая се поставя запетая и се вписва текста „ или такива в които община Димитровград притежава повече от 50 % от капитала на дружеството „ 

           Т.4-Изменя чл. 11 от Наредба №6 , като навсякъде текста „едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност” се заменя с текста „едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност или такива в които община Димитровград притежава повече от 50 % от капитала „ 

         Т.5 Изменя чл. 11 ал.2 т. 2 от Наредба №6,

          Същият се заличава и следва да се чете „дава съгласие за търговски сделки и договори когато стойността на договорът е на стойност повече от 9 999 лв., като такова съгласие е необходимо и при условие , че се подписва допълнително споразумение или анекс или е налице друга договорка при условие , че се надхвърля тази сума.  Липсата на изразено писмено съгласие от страна на кмета на общината прави сделката недействителна по отношение на търговското дружество и се счита , че договорът е сключен до размера на 9 999 лв. Такова съгласие се изисква и за всеки договор , които е със срок за изпълнение повече от 12 месеца без значение от цената”

 

      Т.5 -Създава §6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба №6 на общински съвет Димитровград.

        „§6 – При започването на преговори , при сключване на сделка или при подписване на договор управителите на общински търговски дружества еднолична собственост на общината или такива в които общината притежава над 50% дялово участие , са длъжни да представят копие от настоящата наредба , като всички клаузи противоречащи на настоящата наредба се считат недействителни по отношение на общинските търговски дружества. Представянето на екземпляр на наредбата се удостоверява с приемо-предавателен протокол.”

        

        Т.6 – Възлага на управителите на търговски дружества еднолична собственост на общината или такива в които община Димитровград притежава над 50% от капитала на дружествата  в срок до 1 месец от влизане в сила на настоящите промени в Наредба №6 да представят пред общински съвет Димитровград с копие до Кмета на община Димитровград , на списък с договори който се отклоняват от настоящите изменения , както и копия на тези договори . В същият срок да предприемат действия за предоговаряне на клаузите на тези договори , които противоречат на внесените промени.


      Т.7- Възлага на управителите на търговски дружества   еднолична собственост на общината или такива в които община Димитровград притежава над 50% от капитала на дружествата  в срок от 3 месеца от приемане на настоящите промени да представят отчет , относно това дали са предоговорени всички действащи договори в съответствие с приетите промени . Да представят отчет по отношение на наличните задължения по текущи договори и задълженията по отношение на тях , като се изведе справка за дължимите изискуеми суми и неустойката към деня на изготвяне на справката . Като отделно се изведе наличната неустойка. Тези отчети да се представят в общински съвет Димитровград с копие до кмета на общината.


     Т.8 – Възлага на кмета на община Димитровград , да подготви и представи в срок до 1 месец от приемане на настоящите промени , допълнения към дружествените договори на търговските дружества , или нови такива , които да съдържат наложените ограничения по отношения правата на управителите, с цел приемане на същите и вписването им в Агенция по вписвания – Търговски регистър по партидата на дружествата .


                   Тодор Ташев ………………………………..