Предложение за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 

ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

 

 

ОТНОСНО: Промяна на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Организацията и дейността на Общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно чл. 15, т. 1 от Правилника за дейността на ОбС и чл. 25 от ЗМСМА, председателят на Общинския съвет свиква и ръководи заседанията на съвета, ръководи и подготовката им.

Химнът на Република България е национален символ и елемент от националното самосъзнание на българските граждани. Едва ли има българин, който да не си припомня за славното минало на нашата страна и за подвизите на великите си предци, още с първите акорди на „Мила Родино”.

Химнът на Европа е израз на идеалите на обединена Европа: свобода, мир и солидарност. Нашата страна, като членка на Европейския съюз, споделя тези идеали.

Като представители на местната власт, като истински българи, а също така и като европейци, смятам, че ние сме длъжни да засвидетелстваме своето уважение към Родината и Европейския съюз. В тази връзка, предлагам всяко едно заседание на Общинския съвет да започва с химна на Република България „Мила Родино” и с Европейския химн  „Ода на радостта“.

На основание гореизложеното е предложението за промяната на правилника на ОбС, както и следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Димитровград приема допълнение и изменение в Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

1.      В Чл. 65, Глава седма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на общинския съвет се добавя нова ал. (2) Всяко заседание, както и всяко продължение на заседание в друг ден, започва с изслушване на химна на Република България „Мила Родино” и с Европейския химн  „Ода на радостта“.

2.      Ал. (2), (3) и ал. (4) се изменят съответно на ал. (3), (4) и ал. (5).

 

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград