Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

ОТ  ТОДОР ТАШЕВ Общински съветник КП Да за Димитровград.

                                    

ОТНОСНО: Промяна в Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


            Наредба №6 е приета с Решение 431 /18.12.2008г. и изменена и допълнена с Решение № 652/25.06.2009г. и двете на Общински съвет Димитровград.

             Изчерпателното изброяване на ограниченията в наредбата се съдържа в  Чл. 33.(1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:

            1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

            2. участват в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

            3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;

            4. са лишени с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичането на срока на наказанието;

            5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;

            6. са народни представители, общински съветници, кметове на общини, кметове на кметства, кметски наместници, заместник-кметове на общини, секретари на общини;

            7. са съпрузи, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на кмета, заместник-кмета, кмет на  кметство, секретаря на общината;

            8. са държавни служители или работят по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

В сила влиза от 15.02.2011г. изменение в търговският закон по отношиение на ограниченията , които се поставят пред лицата заемащи длъжност управител , а именно въвежда се ал.8 нова в чл. 141 от ТЗ , която гласи : Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

 

     Тази законова промяна следва да се прилага от дата 15.02.2011г. от когато тази норма е в сила , поради факта , че ТЗ се ползва с превес по тежест , като нормативен акт над Наредба №6 , като всички стартирали вече производства следва да се съобразяват с тази норма и от тази гледна точка не се следва , че приемането на тази промяна би породила пречки или затруднения при вече стартирала процедура за управител.

Водим от горното предлагам следният проект за решение :

 

                                                РЕШЕНИЕ № ……………

 

На основание чл. 21ал.2 вр.ал.1 т.9 пред. Последно от ЗМСМА вр. чл. 141 от ТЗ, общински съвет Димитровград

1.      Допълва чл.33 ал.1 от Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, като създава т.9 /нова / обявени в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

2.      Допълва чл.33 ал.1 от Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, като създава т.10 /нова / обявени в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, обявени в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, и производството по несъстоятелността не е приключило.

3. Допълва  чл.33 от Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, като създава ал.3 /нова / лице управител на търговско дружество за което са възникналите ограниченията по ал.1 е длъжно да уведоми незабавно за тези обстоятелства общинска администрация и общински съвет, липсата на уведомление е самостоятелно основание за прекратяване на договорът  .Тодор Ташев                                                         …………………………………..

Общински съветник.

КП да за Димитровград