Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД


                                                  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

                                      от Христо Цветков, общински съветник


ОТНОСНО:    Актуализация на цени на услуги в Градска библиотека „Пеньо Пенев”


                                                  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Градска библиотека „Пеньо Пенев” вече работи с делегиран бюджет. Цените на услуги в нея обаче не са променяни от 2007 година, за разлика от финансовите потребности, които нарастват. В тази връзка, според директора и екипа, е необходима актуализация на някои цени, също – въвеждане на минимални такси за досега безплатно осъществявани услуги. Предложението е следното:


  1. Издаване на читателска карта:

Годишна

      - за читатели до 14 г. (Детски отдел)  -        3.00 лв. (досега 1.00 лв.)

      - за всички останали читатели  -                   5.00 лв. (досега 4.00 лв.)

      Временна (за 1 ден), само за Читалня -       1.00 лв. (досега 0.50 лв.)

2.   Копирни услуги - за 1 страница (остават същите цени):

Формат А4

      - за текст - 0.10 лв.

      - за текст и снимков материал - 0.20 лв.

      Формат А3

      - за текст - 0.20 лв.

      - за текст и снимков материал - 0.40 лв.

 

3.   Глоба за читатели, просрочили връщането на библиотечни документи повече от 3 месеца:

      -  1.00 лв. на 1 екземпляр за всеки следващ месец (ново)

4.   Писмо до читатели, просрочили датата на връщане на книги: 1.00 лв. (ново)

5.   Изготвяне на писмени библиографски справки (остават същите цени):

      - с хронологичен обхват до 10 г. - за 1 бр. описание - 0.25 лв.

      - с хронологичен обхват над 10г. - за 1 бр. описание - 0.40 лв.

      - тематична справка - за 1 страница - 1.00 лв.

  1. Компютърни услуги: 

            Ползване на интернет:

-   до 1 час - безплатно

             -  след 1 час - 1.00 лв./час (ново)

            Компютърна разпечатка - за страница (остават същите цени):

             -  на текст - 0.20 лв.

             -  на текст и снимков материал - 0.50 лв.  

             Сканиране (само от библиотечни документи) - 0.50 лв./страница (ново)

Запознавайки се с предложеното от Градска библиотека „П. Пенев” и, вземайки предвид уверенията, че актуализацията няма да предизвика отлив на читатели и ползващи услугите на културното средище хора, предлагам следния


                                             ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:  


1. Общински съвет – Димитровград приема изменение в т. 29, Приложение №1 към чл. 64 в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, на следните цени за услуги в Градска библиотека „П. Пенев” – Димитровград, както и въвеждане на нови, за досега безплатно осъществявани дейности:

1.   Издаване на читателска карта:

Годишна

      - за читатели до 14 г. (Детски отдел)  -         3.00 лв. (досега 1.00 лв.)

      - за всички останали читатели  -                    5.00 лв. (досега 4.00 лв.)

      Временна (за 1 ден), само за Читалня -        1.00 лв. (досега 0.50 лв.)

2.   Глоба за читатели, просрочили връщането на библиотечни документи повече от 3 месеца:

      - 1.00 лв. на 1 екземпляр за всеки следващ месец (ново)

3.   Писмо до читатели, просрочили датата на връщане на книги: 1.00 лв. (ново)

  1. Компютърни услуги: 

             Ползване на интернет - след 1 час - 1.00 лв./час (ново)

             Сканиране (само от библиотечни документи) - 0.50 лв./страница (ново)

            

            2. Възлага на кмета на общината да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

С уважение:

           Христо Цветков, общински съветник