Предложение за допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

от  КАЛИНКА ХРИСТОВА МОНЕВА 

ОТНОСНО: Допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Театърът има социална и образователна функция. Но той не е евтино изкуство и особено в последните години цените на самите представления, които са доста високи,   формират високи цени на билетите за театър. Гражданите на Общината, които са ученици и пенсионери, поради високите цени на билетите за театър не могат да си позволят да гледат представления. Така се къса връзката - особено с младите хора, за които цените са непосилни. А театърът е част от възпитанието им, от образованието им, от общата им култура и от възможността  им да бъдат пълноценни граждани на обществото.

Затова, предлагам в салона на театъра да има определен сектор, който да дава възможност, тези категории наши съграждани да могат да си закупуват билети с намаление. Културата е в основата на човешкото развитие и ние, като Общински съвет, който предоставя услугата „театър” на своите граждани, трябва да дадем шанс на всички наши съграждани да се възползват от тази услуга. Както има намаление за ученици и пенсионери в градската библиотека, в музеите, на басейна, така трябва да има намаление и на цената на билетите за театър в тези тежки времена.

 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

1.Общински съвет – Димитровград допълва Правилника за устройството и дейността на ОДТ „Апостол Карамитев” в частта му - чл. 17 ал. 1., както следва:

т. 2-1: Във връзка със социалната функция на театъра, до 50 места в залата, /но не по-малко от 20/ се продават с до 50 % намалена цена на билетите / но не-по-малко от 20%/ - когато се продават собствени билети на ОДТ „Апостол Карамитев” на ученици и пенсионери. Точния процент и точния брой места се определят от Директора на Театъра за всяко представление индивидуално.

С уважение,

Калинка Монева    /п/

общински съветник