Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                      

ОТНОСНО: Промяна на Наредба 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград

              УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

             С решение № 1640/2011 г. Общински съвет – Димитровград  дава съгласието си за одобряване от гл. архитект на схема по чл. 56 от ЗУТ за поставяне на ВПС – Изкуствена стена за катерене в Парк „Н. И. Вапцаров” Димитровград.   

            Изкуствената стена за катерене вече е изградена в близост до парка „Питър Пан” и за да бъде пусната в експлоатация е необходимо да се въведе тарифа за ползването и. Инсталирани са и нови съоръжения и препятствия за преодоляване при обиколка на въжената градина в приключенския парк. В тази връзка е необходимо тарифите в Наредба № 10 да бъдат коригирани и разделени за различните съоръжения.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Ви предлагам следния  проект за

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 І. Общински съвет – Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва:

 Изменя т. 39 в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 64

 

деца

възрастни

1 пълна обиколка на съоръженията /11бр. препятствия/ плюс пускне по Тролей

3,50 лв.

4,50 лв.

 

 Изменя т. 41 в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към чл. 64 -

Тарифа за изкачване по Изкуствена стена за катерене:

 

 

деца

възрастни

 - 1 маршрут

 - 2 маршрута

 - 3 маршрута

 - 9 маршрута /в рамките на един ден/

2,50 лв.

4,50 лв.

6,00 лв.

15,00 лв.

4,00 лв.

6,00 лв.

8,00 лв.

20,00 лв.

          ІІ. Изпълнението на решението се възлага на кмета на общината.

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград