Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 
 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград. /ПОУДОП СПИОПТ/

           

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

           С цел уеднаквяване на правилниците на общинските предприятия и унифициране на представителните им органи по отношение на тяхното наименование, както и регламентиране на принцип на прозрачност, по отношение на избора на директорите на общински предприятия, както и с цел премахване на различията, породени от различни нормативни актове, действащи през време на създаване на общинските предприятия .

           На основание чл. 55, вр. чл. 52 от ЗОС, вр. чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, правя следното предложение за изменение на  ПОУДОП СПИОПТ, както следва:

1.      Наименование - Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” - Димитровград. /ПУДОП  СПИОПТ/;

2.      По отношение на целената унификация, следва да се нанесе промяна в чл.6 ал.1, т.5 последната дума „конкурс се заличава и на нейно място се вписва текст: „…публичен подбор”.

3.       Създава се чл. 6а /нов /, ал.1 нова, уреждаща този подбор – „Директорът се назначава от кмета на Общината, по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор. Публичният подбор се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет, което следва да съдържа:   

§         „а” обект на подбора;

§         „б” изисквания към кандидатите;

§         „в” необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени.

 4.   Създава се в чл. 6а, ал.2 – „Провеждането на подбора се извършва от комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва : ¾ от състава - от Общински съвет, в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

           5. В чл. 7, т. 14 / нова / - „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”;

           6. В чл. 7, т.13 / нова / - „Съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на Общината и Общинския съвет”.

            7.Създава се чл. 7 а / нов / - „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кмета назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

            8. Следва да се внесат и промени в Заключителните разпоредби, както следва навсякъде означението в Заключителните разпоредби следва да се заличи поставеният знак  „ г”, който по съществото си е подвеждащ и объркващ и не предпоставя конкретно означение за правна норма. Този знак е изписан пред цифрите, означаващи параграфите, както следва „ г1.; г2.; г3.; г4.”. Навсякъде този знак се заменя с символа за параграф „§„ .

           9. Създава се параграф нов §5 – „Навсякъде думите управител, управителя, управителят, се заменят с израза: директор, директора, директорът.

           10. Създава се параграф нов § 6 – „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

 

         Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за  

 

РЕШЕНИЕ:

 

    Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 52, вр. чл. 55 от ЗОС, приема изменение и допълнение в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” - Димитровград. /ПОУДОП СПИОПТ/, както следва:

1.      Наименование /изменение/ - Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие  „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград. /ПУДОП СПИОПТ/;

2.      чл.6 ал.1 т.5 / изменен / последната дума „конкурс” се заличава и на нейно място се вписва текст: „ публичен подбор”.

3.      чл.6а /нова/, ал.1 „Директорът се назначава от кмета на общината, по ред определен от Общинския съвет, след публичен подбор. Публичният подбор се открива със заповед на Кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа :   

§        „а” обект на подбора;

§        „б” изисквания към кандидатите;

§         „в” необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени.

                          ал.2 „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва ¾ от състава от Общински съвет, в това число  председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

 

4.      чл.7, ал.13 /нова/ „Съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на Общината и Общинския съвет”.

5.      чл.7, ал.14 / нова/ „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”.

6.      чл.7а /нов/ „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

7.      В заключителните разпоредби се изменя означението на параграфите, като се заличава знака „г”, предхождаща цифрата определяща отделните разпоредби и се заменя с знака за параграф „§”;

8.       §5/нов/ Навсякъде думите управител,управителя, управителят, се заменят с израза: директор, директора, директорът.;

9.      § 6/нов/ - „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им в Общински съвет”.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград