Предложение за промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 
 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                 ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С цел уеднаквяване на правилниците на Общинските предприятия и унифициране на представителните им органи по отношение на тяхното наименование, както и регламентиране на принцип на прозрачност, по отношение на избора на директорите на общински предприятия, както и с цел премахване на различията, породени от различни нормативни актове, действащи през време на създаване на Общинските предприятия .

           На основание чл. 55, вр. чл. 52 от ЗОС, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА.

           Правя следното предложение за изменение на  ПУДОП ДМЦ, както следва:

1.      В чл.3, ал.1 се правят следните допълнения: „Заличава се точката в края на изречението и се добавя текст: „пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.”;

        2. В чл.3, ал.2 /допълнение/, заличава се точката на края на изречението и се  добавя текст: „по ред определен от Общинския съвет, след публичен подбор, който се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа:   

1.      обект на подбора;

2.      изисквания към кандидатите;

3.      необходими документи, място и срок, в който да бъдат подадени.

        3. Създава се ал.3 в чл.3 /нова/ - „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя както следва: ¾ от състава - от Общински съвет в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

        4. Създава се ал.4 в чл.3 /нова/ – „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет”.

         5. чл.8, ал.3 /нова/ „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет”.

         6. С цел уеднаквяване на действието на променените норми по отношение на общинските предприятия, считам, че в „Заключителни разпоредби”, следва да се създаде нов параграф, уреждащ влизането в сила на предложените изменения

            Предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 РЕШЕНИЕ:

     Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 52, вр. чл. 55 от ЗОС, приема изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград, както следва:

1. чл.3, ал.1 /допълнение/ заличава се точката в края на изречението и се добавя текст:  „..пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.”

      2.  В чл.3, ал.2 /допълнение/, заличава се точката на края на изречението и се  добавя текст: „…по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор, който се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа :   

1.обект на подбора;

2.изисквания към кандидатите;

                3.необходими документи, място и срок в които да бъдат подадени.

      3. чл.3, ал.3 /нова/  „Провеждането на подбора се извършва от комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва: ¾ от състава - от Общински съвет, в това число, председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

      4. чл.3, ал.4 /нова/ „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

       5. чл.8, ал.3 /нова/ „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет”.

       6. § 4 /нов/ „Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград