Предложение за промяна в Правилника за управление и организация на дейността на ОП "Траурен обреден дом" Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                   

ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” Димитровград. /ПУОДОП ТОД/

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С цел уеднаквяване на правилниците на общинските предприятия, и унифициране на представителните им органи по отношение на тяхното наименование, както и регламентиране на принцип на прозрачност, по отношение на избора на директорите на общински предприятия, както и с цел премахване на различията, породени от различни нормативни актове, действащи през време на създаване на общинските предприятия .

           На основание чл. 55, вр. чл. 52 от ЗОС, вр. чл. 21, ал.2 от ЗМСМА.

           Правя следното предложение за изменение на  ПУОДОП на ТОД, както следва:

1.Наименование на правилника – Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие  „Траурен обреден дом” - Димитровград. /ПУДОП ТОД/

2.Управление – нова ал.2 в чл.2 от Правилника – „Предприятието се управлява от директор, който е общински служител”.

3.Чл. 6, ал.1 тире две настоящият текст се изменя, както следва: „Приема правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Траурен и обреден дом”.

4. Чл. 6, ал.2 тире четири „назначава управителя на ОП ”Траурен и обреден дом”, се заличава.

5.Чл.6, ал.4 думата „Управителят” се заменя с думата „Директорът”;

6.Създава се ал.5 в чл.6 нова – „Директорът се назначава от кмета на общината, по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор”.

1.            Създава се ал.6 в чл.6 – „Публичният подбор се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа :   

§         обект на подбора;

§         изисквания към кандидатите;

§         необходими документи, място и срок, в които да бъдат подадени.

2.            Създава се ал. 7 в чл.6 – „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва: ¾ от състава - от Общински съвет, в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава  се определя от кмета на Общината”.

3.            В ал.3, на чл.8 се прави следното допълнение: заличава се точката и вместо нея се изписва текст: „…и Общинския съвет.”

4.            Създава се ал.8 в чл.6 – „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет”.

5.            В чл. 8 думата „управителят” се заменя с думата „директорът”;

6.            В чл. 8 се създава нова ал.8 – „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и Заповедите на кмета на Общината”;

7.              В чл. 8 се създава нова ал.9 – „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица”.

8.            Създава се чл.9 нов – „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка пред кмета на Общината и Общинския съвет”.

9.            С цел уеднаквяване на действието на променените норми по отношение на общинските предприятия, считам, че в „Заключителни разпоредби” следва да се създаде нов параграф, уреждащ влизането в сила на предложените изменения.

 На основание гореизложеното, предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

       Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 52 вр. чл. 55 от ЗОС, приема изменение и допълнение в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” - Димитровград, както следва :

1.      Наименование – „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие  „ Траурен обреден дом” – Димитровград”;

2.      чл.2, ал.2 /нова/ Предприятието се управлява от директор, който е общински служител;

3.      чл. 6, ал.1 тире две /изменение/ – „Приема правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Траурен и обреден дом”.

4.      чл. 6, ал.2 тире четири „назначава управителя на ОП” Траурен и обреден дом”, се заличава.

5.      чл.6, ал.4 /изменение/ думата „управителят” се заменя с думата „директорът”

6.      чл.6, ал.5 /нова/  „директорът се назначава от кмета на общината по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор”.

7.      чл.6, ал.6 / нова / „публичният подбор са открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа:   

§         „а”обект на подбора;

§         „б”изисквания към кандидатите;

§         „в”необходими документи, място и срок в които да бъдат подадени.

8.      чл.6, ал.7 /нова/ „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от Кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя както следва: ¾ от състава - от Общински съвет, в това числа председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

9.      чл.6, ал.8 /нова/ „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет”.

10.  чл.8, ал.3 /допълнена/, заличава се точката и вместо нея се изписва текст: „.. и Общинския съвет.”

11.  в чл. 8 /изменение/ думата „управителят” се заменя с думата „директорът”;

12.  чл. 8, ал.8 /нова/ „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”.

13.  чл. 8, ал.9 /нова/ „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица”.

14.  чл.9 /нов/ „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка пред кмета на Общината и Общинския съвет”.

15.  § 4 /нов/ „Измененията в Правилника влизат в сила от деня на приемането им от Общински съвет”.

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград