Предложение за промяна в Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 
 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

 ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                    ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” -  Димитровград /ПУДОП ОКДПО/.

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С цел уеднаквяване на правилниците на Общинските предприятия и унифициране на представителните им органи по отношение на тяхното наименование, както и регламентиране на принцип за прозрачност, по отношение на избора на директорите на общински предприятия, както и с цел премахване на различията, породени от различни нормативни актове, действащи през време на създаване на Общинските предприятия:

 На основание чл. 55 вр. чл. 52 от ЗОС вр. чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, правя следното предложение за изменение на  ПУДОП ОКДПО, както следва:

1. Чл.5, ал.3 /нова/ при упражняване възлагане на управлението по ал.2, Директора се назначава от Кмета на общината по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор, който се открива със заповед на кмета на Общината след решение на Общински съвет, което следва да съдържа:   

§         обект на подбора;

§         изисквания към кандидатите;

§         необходими документи, място и срок, в които да бъдат подадени.

2. чл.5, ал.4 /нова/ провеждането на подбора се извършва от комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината, в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя както следва: ¾ от състава - от Общински съвет в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

3. чл.5, ал.3 /нова/ при предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

4. чл.9, ал.2 се изменя, както по следния начин директорът на ОП ОКДПО -  Димитровград съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет.

5. чл.9, ал.3 /нов/ директорът представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.

6. С цел уеднаквяване на действието на променените норми по отношение на общинските предприятия, считам, че в „Заключителни разпоредби” следва да се създаде нов параграф, уреждащ влизането в сила на предложените изменения .

 

Предвид гореизложеното, предлагам следния проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА вр. чл. 52 вр. чл. 55 от ЗОС, приема изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград, както следва:

1. Чл.5, ал.3 /нова/ при упражняване възлагане на управлението по ал.2, директорът се назначава от кмета на общината по ред, определен от общинския съвет, след публичен подбор, който се открива със заповед на кмета на Общината след решение на Общински съвет, което следва да съдържа :   

§         обект на подбора;

§         изисквания към кандидатите;

§         необходими документи място и срок, в който да бъдат подадени.

2. чл.5, ал.4 /нова/ провеждането на подбора се извършва от комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя както следва: ¾ от състава и от Общински съвет, в това число Председател и Секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

3. чл.5, ал.3/нова/ при предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

4. чл.9, ал.2 се изменя, както по следният начин: директорът на ОП ОКДПО -  Димитровград съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет.

5. чл.9, ал.3 /нов/ директорът представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.

  6. § 3 /нов/ Измененията в правилника влизат в сила от деня на приемането им в общински съвет.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ /п/

Председател на Общински съвет

Димитровград