Предложение за приемане на правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 На заседание на Общински съвет – Димитровград, проведено на 29.03.2012 г. се прие решение № 208, с което се прие за 2012 г. да бъдат отпуснати по 500 лева на всички доброволни приемни семейства, живущи на територията на община Димитровград.

            За по-доброто осъществяване на процедурата, определяне реда и условията за финансовото подпомагане на приемните семейства, предлагам Общински съвет – Димитровград да приеме правилник, който да регламентира това. Проект на този правилник беше разгледан на заседанието на ПК „Здравеопазване и социални дейности”, проведено на 18 април и комисията даде положително становище.

            Във тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

                                                  РЕШЕНИЕ:

       Общински съвет – Димитровград приема Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

            Приложение: съгласно текста.

 

С уважение, /п/

 Виолета Желева                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                 Проект на

 

ПРАВИЛНИК ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА, ЖИВУЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

           

Чл.1. С Правилника се определят реда, условията и процедурата за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

 

Чл.2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на приемни семейства да се гласуват всяка календарна година с Бюджета на Община Димитровград, по предложение на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности.

 

Чл.3. Със средства, предвидени от Бюджета на Община Димитровград, се финансират доброволни приемни родители, живущи на територията на Община Димитровград.

 

Чл.4. Размерът на предоставената еднократна финансова помощ  е 500 (петстотин) лева, независимо от броя на настанените деца в едно семейство.

 

Чл.5. Право на помощ по този Правилник имат приемни семейства, в които са настанени деца, за срок над една година.

 

Чл.6. Предоставянето на средствата по този Правилник се извършва след решение на Общинския съвет.

 

Чл.7. Искания, за отпускане на еднократни помощи на приемни семейства се отправят до отдел ”Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми” при Община Димитровград. Искането се депозира в деловодството на общинската администрация.

 

Глава втора

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩИТЕ

            Чл.8.(1)В деловодството на  Община Димитровград се предоставят, следните документи:

            1.заповед за утвърждаване на приемното семейство от директора на дирекция  „Социално подпомагане” - Димитровград, съгласно чл. 13, ал. (1) и (3) от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 от 04.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.100 от 12.12.2006г.;

2.копие на договор по реда на чл. 27 от Закон за закрила на детето;

3.копие на Заповед за настаняване на детето в приемното семейство, съгласно чл. 17 от Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях, приета с ПМС № 314 от 04.12.2006 г., Обн. ДВ. бр.100 от 12.12.2006г.;

          4.доклад за приемното семейство от социалния работник, работещ с детето, относно: нуждите, навиците и интересите на детето в новата семейна среда; личните нужди на детето; условия за емоционално развитие; грижи за здравето и образованието;

 

 (2) При необходимост, от приемните семейства може да се поиска допълнителна информация.

 

Чл.9. Входираните искания за финансово подпомагане на приемни семейства се разглеждат от Постоянната комисия по здравеопазване  и социални дейности към Общински съвет-Димитровград.

 

Чл.10. При непълноти или неясноти в подадените документи, комисията уведомява приемните семейства в тридневен срок от заседанието си, като им дава конкретен разумен срок (не по-голям от месец) за попълване на празнотите или корекциите.

           

Чл.11.(1) Заседанията на комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

            (2) Заседанията на комисията са открити.

 

Чл.12. Всеки заявител може да получи достъп до част от протокола, която касае само неговият случай.

 

Чл.13.(1) Списъка с одобрените приемни семейства се гласува в Общински съвет – Димитровград.

(2) Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и Постоянната комисия по бюджет и финанси се произнасят по основателността на искането.

(3) Постоянната комисия по "Законност и обществен ред", се произнася по законосъобразността на предложението.

 

Чл.14. След шест месечен период, наблюдаващият социален работник, изготвя доклад за развитието на случая, както и разходването на предоставените средства.

 

Чл.15. При настъпване на важни обстоятелства, засягащи детето, като: отказ на семейството да продължи да се грижи за детето, предоставените средства се връщат в Община Димитровград.