Предложение за приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

                                    

 

ОТНОСНО: Приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

             Община Димитровград е място за развитие и популяризиране на спорта сред децата и младежите. За това говори наличието над 17 лицензирани спортни клуба на територията на общината. До този момент няма ясно формулирани ред и условия за субсидирането им.

             В тази връзка предлагам Общински съвет – Димитровград да приеме регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград.

            Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, предлагам следния проект за

 Р Е Ш Е Н И Е:

             Общински съвет – Димитровград приема регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

            Приложение: Проект за регламент.

 

 

 

СТЕФАН ДИМИТРОВ

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 Проект за регламент

за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

 

  1. Този регламент има за цел да регулира реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград
  2. Само лицензирани клубове от Община Димитровград могат да получават субсидиране.
  3. Клубовете получават субсидии само за детско-юношески спорт.
  4. Видове състезания – Субсидират се единствено състезания от националния спортен календар на съответната федерация на републиканско ниво. Не се отпускат средства за контролни и двустранни срещи, както и състезания, невключени в спортния календар за годината.
  5. Състезателите, за които се отпускат субсидии, трябва да живеят задължително на територията на Община Димитровград.
  6. Клубовете са длъжни да предоставят отчетни документи за изминалото състезание най-късно до 2 работни седмици след неговото протичане.
  7. Отпускат се субсидии за:

§         Съдийски такси (ако има);

§         Такса участие (ако има);

§         Лекар;

§         Пътни;

§         Нощувки (само при гостуване);

§         Дневни (само при гостуване);

§         Разходи за технически лица;

  1. Суми:

§         дневни – 8 лв. на ден на състезател;

§         нощувки – 12 лв. на вечер на състезател;

  1. Субсидии се предоставят на лицензирани спортни клубове, предоставили навреме спортен календар на съответната федерация за календарната година, реална работа с деца и юноши, навременна отчетност и липса на злоупотреби.