Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Ташев съветник от

СГ„ Да за Димитровград”

 

ОТНОСНО : Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

                      С цел уеднаквяване на правилниците на общинските предприятия и унифициране на представителните им органи по отношение на тяхното наименование, както и регламентиране на принцип на прозрачност, по отношение на избора на директорите на общински предприятия, както и с цел премахване на различията, породени от различни нормативни актове, действащи през време на създаване на общинските предприятия .

           На основание чл. 55, вр. чл. 52 от ЗОС, вр. чл. 21 ал.2 от ЗМСМА.

           Правя следното предложение за изменение на  ПУОДОП ”Благоустрояване”, както следва:

1.      Наименование на правилника – „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие  „Благоустрояване” - Димитровград. /ПУДОП ”Благоустрояване”/;

2.      в чл.7, ал2 се заличава текстът на тире четири, а именно заличава се текстът „назначава управителя на ОП ”Благоустрояване”.

3.      В чл.7, ал.4 изменение, след израза: „..се осъществява от”, се заличава думата „управител” и се вписва текст: „директор„. Създава се изречение второ в ал.4 на чл.7 със следния текст: „Директорът на ОП „Благоустрояване” е общински служител”.

4.      Създава се в чл.7, ал.5 /нова/ „Директорът се назначава от кмета на Общината, по ред, определен от Общинския съвет, след публичен подбор. Публичният подбор се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа :   

б ”а” обект на подбора;

б ”б” изисквания към кандидатите;

б ”в” необходими документи, място и срок, в които да бъдат подадени.

5.      Създава се нова ал.6 в чл.7 – „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва : ¾ от състава - от Общински съвет, в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

6.      Създава се ал.7 в чл. 7 / нова / - „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кметът назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет”.

         7. В чл.8 се правят следните изменения: в ал.4 се заличава текстът и се изписва текст със следното съдържание /изменение/  - „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет”.

          8. В чл. 8 се създава ал. 7 /нова/ - „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и Заповедите на кмета на Общината”.

          9. В чл. 8 се създава нова ал. 8 – „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица”.

         10. Създава се  нов параграф от заключителните разпоредби §5  „Навсякъде думите управител, управителя, управителят, се заменят с израза директор, директора, директорът”.

         11.С цел уеднаквяване на действието на променените норми по отношение на общинските предприятия, считам, че в ЗР следва да се създаде нов параграф §6,  уреждащ влизането в сила на предложените изменения.

 

Правя следното предложение за проект на

 

РЕШЕНИЕ:

 

    Общински съвет – Димитровград, на основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, вр. чл. 52, вр. чл. 55 от ЗОС, приема изменение и допълнение в  Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Благоустрояване” - Димитровград, както следва:

1.      Наименование /изменение/ „Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „ Благоустрояване” - Димитровград. /ПУДОП  „Благоустрояване”/”

2.       чл.7, ал2 /заличава/ тире четири.

3.      чл.7, ал.4 изречение 2 /ново/  „Директорът на ОП „Благоустрояване” е общински служител”.

4.      чл.7, ал.5 /нова/ „Директорът се назначава от кмета на общината, по ред определен от Общинския съвет, след публичен подбор. Публичният подбор се открива със заповед на кмета на Общината, след решение на Общински съвет”, което следва да съдържа :   

   б ”а” обект на подбора;

   б ”б” изисквания към кандидатите;

   б ”в” необходими документи, място и срок, в които да бъдат подадени.

5.      чл.7, ал.6 /нов/ „Провеждането на подбора се извършва комисия от специалисти и общински съветници, назначена от кмета на Общината в състав от 5 до 9 души, като един от членовете на комисията задължително е юрист. Съставът на комисията се определя, както следва: ¾ от състава - от Общински съвет в това число председател и секретар на комисията и съответно ¼ от състава се определя от кмета на Общината.

6.      чл. 7, ал.7 / нова / - „При предсрочно прекратяване на договора с директора, кмета назначава временно изпълняващ длъжността „директор” на общинското предприятие, след решение на Общински съвет.

7.      чл.8, ал.4 /изменение и допълнение/ „Директорът съставя тримесечни отчети и годишен отчет за изпълнение на бюджетната си сметка и годишен отчет за дейността на предприятието пред кмета на общината и Общинския съвет”.

8.      чл. 8, ал. 7 /нова/ „Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет и заповедите на кмета на Общината”.

9.      чл. 8, ал. 8 /нова/ „Представлява предприятието пред държавни и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица.

10.  §5 /нов/   Навсякъде думите управител,управителя , управителят, се заменят с израза: директор, директора, директорът.

11.  § 6 /нов / „Измененията в Правилника влизат в сила от деня на приемането им в Общински съвет”.

 

 

Тодор Ташев съветник /п/
СГ „ Да за Димитровград” .