Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по реда на чл.14 от ЗМДТ

Правно основание: чл.264, ал. 1 ДОПК

1.1. За декларирани жилищни  имоти на фирми и граждани, декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ - физически лица                

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни 
 • такса - 3 лв.          

Бърза услуга:                        

 • срок -   в рамките на 3 работни дни  
 • такса - 8 лв.           

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден 
 • такса - 12 лв.

 
Необходими документи:

 • Искане за издаване на данъчна оценка
 • Документ за самоличност;
 • Документ за  собственост на имота (копие);
 • Актуална скица;
 • Удостоверение за наследници при наследство /актуално/; 6. Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице);
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: