Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство и право на строеж

Правно основание: чл. 126, ал.1 от ЗМДТ

3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на незавършено строителство

 

 физически лица (чл. 126, ал.1 от ЗМДТ)            

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 3 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 8 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден                                                                               
 • такса - 12 лв.

 

юридически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 6 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 10 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден                                                                               
 • такса - 18 лв.

 

Необходими документи:

 • Искане за издаване на данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ с попълнено служебно каре от техническа служба;
 • Документ за собственост (копие);
 • Удостоверение за степен на завършеност на строежа от общинската администрация по местонахождението на имота (копие) - актуално издадено в три месечен срок от постъпване на искането;
 • Скица /виза или разрешително за строеж;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Пълномощно (когато искането се подава от упълномощено лице).

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: