Приемане и обработване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за имот и за имот - основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто

Правно основание: чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

6. Приемане и обработване на декларация по чл. 14 от ЗМДТ за имот и за имот - основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Декларация по чл.14 от ЗМДТ;
  • Документ за собственост /копие/;
  • Решение на ТЕЛК;
  • Пълномощно /когато декларацията се подава от пълномощник/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: