Приемане и обработване на декларация за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ

Правно основание: чл. 32 от ЗМДТ

7. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгласно чл. 32 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
  • Удостоверение за наследници;
  • Удостоверение за данъчна оценка/когато наследодателя има имоти извън Община Димитровград/;
  • Застрахователна стойност на МПС /когато наследодателя е притежавал такива/;
  • Удостоверение от банка за влоговете.
  • Удостоверение за притежание на ценни книжа от централния депозитар.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: