Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущество, съгласно чл.49, ал.3 от ЗМДТ

Правно основание: чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

8. Приемане и обработване на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества, съгласно чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ

Необходими документи:

  • Декларация по чл.49 от ЗМДТ;
  • Дарителско свидетелство или договор;
  • Документ удостоверяващ получаване на дарението;
  • Решение на ТЕЛК;
  • Пълномощно /когато се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Обикновена услуга
Срок Цена
Веднага Безплатно

Заявления:

Files: