Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

Правно основание: чл. 41 от ЗМДТ

14. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследство

 

физически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 2 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 3 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден
 • такса - 4 лв.

 

юридически лица

Обикновена  услуга:           

 • срок - в рамките на 5 работни дни
 • такса - 3 лв.            

Бърза услуга:                        

 • срок -  в рамките на 3 работни дни 
 • такса - 4 лв.            

Експресна услуга:               

 • срок - в рамките на един работен ден 
 • такса - 5 лв.

 

Необходими документи:

 • Искане за издаване на документ;
 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ;
 • Документ за самоличност / за справка/;
 • Пълномощно /когато искането се подава от упълномощено лице/.

Място на получаване: бул. "Г. С. Раковски" 13-запад

Заявления:

Files: